Projectleider gebiedsproces Idzegea (24 uur)

In Fryslân, waar bijna de helft van het Nederlandse veen te vinden is, leidt veenoxidatie tot bodemdaling, schade aan woningen en infrastructuur. Hiernaast de CO2-uitstoot die bijdraagt aan klimaatverandering. Het Nationaal Programma Landelijk Gebied streeft ernaar om tegen 2030 de CO2-uitstoot met 1 megaton CO2-equivalenten te verminderen in de veenweideprovincies.  De ‘Friese aanpak’ richt zich op gebiedsprocessen en wordt uitgevoerd in samenwerking met Wetterskip Fryslân, gemeenten en andere belanghebbenden. Het doel is om samen veenoxidatie en bodemdaling te beperken en de negatieve effecten, zoals funderingsschade, te minimaliseren.

Idzega
Idzegea

Idzegea is één van de ontwikkelgebieden in het Friese Veenweideprogramma 2021-2030. Het gebied is ongeveer 2500 hectare groot en telt 55 boerenbedrijven. Het ligt in een waterrijke omgeving en is daardoor erg in trek bij toeristen. De bodem bestaat uit een dikke laag veen. Door de ligging biedt het gebied kansen voor weidevogels. Boeren, betrokkenen, belanghebbenden en de overheden (provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en de gemeente Súdwest-Fryslân) werken samen toe naar een integraal plan voor de toekomst van het gebied, hiervoor is een gebiedscommissie ingesteld.  Een consortium van ontwerpers en experts faciliteert dat proces langs twee sporen; fysiek en sociaal economisch, jij bent opdrachtgever. In Idzegea lopen ook verschillende pilots waarin we leren over het gebied en haar mogelijkheden, onder andere in het kader van de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw. Het proces richt zich op de doelen uit het veenweideprogramma maar er wordt ook gekeken naar andere maatschappelijke opgaven en koppelkansen zoals biodiversiteit en leefbaarheid. 

Een functie met impact
In funksje mei impact

Voor de integrale gebiedsaanpak zoeken we een projectleider. Samen met Wetterskip Fryslân, acht veenweidegemeenten en natuur en landbouwpartijen, werken we voor het Friese Veenweidegebied aan een duurzaam ontwikkelingsperspectief. Met dit programma bevinden wij ons in het hart van de transitie van het Friese watersysteem en de landbouw. Het Veenweideprogramma is onderdeel van het Frysk Programma Landelijk Gebied (FPLG). Voor de uitvoering van het Veenweideprogramma is een gezamenlijk programmateam verantwoordelijk. Wil jij je de komende jaren ook verbinden aan een rol in het hart van de transitie van het landelijke Veenweidegebied in Fryslân? Lees dan verder!

Het werk in de praktijk
It wurk yn de praktyk

Als projectleider gebiedsproces Idzegea speel jij een cruciale verbindende rol tussen het gebied en het Veenweideprogramma. Je zorgt voor afstemming met relevante beleidsthema’s zoals natuur, water, landschap en toerisme, en met diverse afdelingen zoals vastgoed. Je werkt binnen een team van 10 collega’s uit drie betrokken overheden en bent verantwoordelijk voor de optimale uitvoering van alle projectonderdelen, van pilots tot communicatie.

Je rol varieert van faciliterend tot aanjagend. Je weet mensen te verbinden, te inspireren en aan te voelen wat er wanneer nodig is. Je zorgt voor een goede samenwerking tussen het gebied en de overheid, bereidt vergaderingen voor van de gebiedscommissie, de klankbordgroep landbouw en de grondtafel, en bewaakt de interne afstemming en besluitvorming tussen de drie betrokken overheden. Je neemt actief deel aan diverse overleggen en activiteiten binnen het gebiedsgerichte spoor van Veenweide, legt verantwoording af aan het Regieteam Veenweide en het Bestjoerlik Oerlis Feangreide (BOF). Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de (financiële) projectbeheersing en waar nodig werk je mee aan fondsenwerving of verdere ontwikkeling van de gebiedsgerichte aanpak binnen veenweide.

Wie ben jij?
Wa bisto?

Jij bent een projectleider met aantoonbaar ruime ervaring in het ruimtelijk domein en affiniteit met de opgaven in het landelijk gebied. Samenwerken zit in jouw genen en je weet precies hoe de ‘hazen lopen’ als het gaat om besluitvorming bij de overheid. Je bent zowel een stevige adviseur als een effectieve manager. Je kunt jouw projectteam ruimte geven, maar je duikt ook de diepte in wanneer dat nodig is. Jij verbindt overheden met het gebied en vice versa, zit met betrokkenen aan de keukentafel, denkt mee met inhoudelijke experts en legt tegelijkertijd de verbinding met het Veenweideprogramma en de gezamenlijke overheden.

Hiernaast beschik je over:

 • Een afgeronde hbo-/wo opleiding;
 • Ruime ervaring in het ruimtelijk domein;
 • Affiniteit met opgaven in het landelijk gebied;
 • Inzicht in besluitvormingsprocessen bij de overheid;
 • Sterke advies- en managementvaardigheden.

Wat bieden wij
Wat biede wy

Je stapt in een uitdagende rol binnen een dynamische en gedreven afdeling. Verder is er binnen provincie Fryslân veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Hiernaast krijg je:

 • Salaris van minimaal € 4.232,08 en maximaal € 5.972,80 (schaal 11) bruto per maand, bij een 36-urige werkweek, afhankelijk van ervaring en opleiding;
 • Boven op je salaris ontvang je 22,37% individueel keuzebudget. Dit individueel keuzebudget kun je bijvoorbeeld inzetten voor extra verlof, fietsplan, bedrijfsfitness, lidmaatschappen van vakbonden, of gebruiken als extra spaarpot;
 • Een persoonlijk opleidingsbudget van € 6.000;
 • Een jaarcontract voor 24 uur, met de mogelijkheid tot verlenging naar een vast contract;
 • Vergoeding woon-werkverkeer voor fietsers en treinreizigers. Kom je met de auto? Dan hebben we een plekje voor je gereserveerd in de nabijgelegen parkeergarage;
 • Een informele en persoonlijke werksfeer, met veel ruimte voor eigen inbreng, en goede doorgroeimogelijkheden.

Reageren
Reagearje

Pas je in dit profiel en is je belangstelling gewekt? Dan ontvangen wij graag je CV en motivatie uiterlijk zondag 11 augustus 2024. 

Solliciteren

Meer informatie
Mear ynformaasje

Als je nog vragen hebt over deze functie kun je contact opnemen met Ron Lamain, via 058 – 292 82 38 of mail naar r.lamain@fryslan.frl. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, neem dan contact op met Danique Akkerman, HR-medewerker, via 06 – 29 73 85 37 of mail naar d.akkerman@fryslan.frl

Provincie Fryslân 
Provinsje Fryslân 

Werken bij de provincie Fryslân betekent werken bij een ambitieuze organisatie. Met ruim 1.000 collega’s maken we Fryslân mooi en sterk. Het resultaat voor de Friese samenleving staat voorop en daarnaast staat het werkgeluk van onze medewerkers centraal. Persoonlijke ontwikkeling, vitaliteit, teamwerk en waardering zijn daarbij belangrijk. We werken in een moderne organisatie waar het resultaat voorop staat en samenwerking vanzelfsprekend is.

Juridisch administratief medewerker Woo-Wep (32-36 uur)

De Wet open overheid (Woo) zorgt ervoor dat burgers recht hebben op informatie over alles wat de overheid doet. Provincie Fryslân streeft naar open en transparant werken, waarbij ze zoveel mogelijk informatie actief en digitaal publiceert. Het nieuwe Woo team coördineert dit proces, behandelt informatieverzoeken, optimaliseert het Woo-proces en bereidt de organisatie voor op het actief openbaar maken van informatie. Het team fungeert ook als ambassadeur voor openheid en draagt bij aan bewustwording hierover binnen de organisatie. Daarnaast implementeert het team de Wet elektronische publicaties (Wep), die vereist dat informatie die fysiek ter inzage wordt gelegd ook digitaal beschikbaar wordt gesteld.

Een functie met impact
In funksje mei betsjutting

Als juridisch administratief medewerker binnen het Woo-team van de provincie Fryslân speel je een cruciale rol in het streven naar openheid en transparantie binnen de overheid. Je houdt je onder andere bezig met het anonimiseren en uploaden van informatie zodat deze op grond van de Wep digitaal gepubliceerd wordt op op grond van de Woo openbaar gemaakt wordt. Mede hierdoor kan de provincie Fryslân actief informatie publiceren en een transparante werkwijze garanderen. Vanuit deze mooie rol draag je bij aan het vergroten van de bewustwording binnen de organisatie en werk je samen met diverse collega’s om dit te realiseren. Kortom, een uitdagende rol waarbij je een waardevolle bijdrage levert aan een open en transparant Fryslân!

Het werk in de praktijk
It wurk yn de praktyk

Als juridisch administratief medewerker in het Woo-team speel je een cruciale rol bij de verwerking en publicatie van informatie. Je verzamelt, beoordeelt, anonimiseert en uploadt gegevens zodat deze volgens de Wep digitaal gepubliceerd of op grond van de Woo openbaar gemaakt kunnen worden.

Je werkt nauw samen met diverse afdelingen om de benodigde informatie te verzamelen en te toetsen aan de AVG, Woo en Wep. Je bepaalt aan de hand van 18 uitzonderingsgronden of informatie openbaar gemaakt moet worden of moet worden weggelakt. Hiervoor gebruik je anonimiseringssoftware.

Samen met je collega’s van juridische ondersteuning, de juristen en de webredactie zorg je ervoor dat de provincie voldoet aan de verplichtingen van actieve openbaarmaking.

Je taken omvatten onder meer:

 • Verzorgen van kennisgevingen van vergunningaanvragen en (ontwerp)besluiten in het Provinciaal blad, en het digitaal ter inzage leggen hiervan;
 • Samenwerken met de webredactie om informatie tijdig te publiceren;
 • Verzamelen, beoordelen en anonimiseren van informatie, waarbij je de afweging maakt tussen openbaarmaking en privacybescherming met behulp van een anonimiseringstool;
 • Fungeren als contactpersoon voor de Wet open overheid (Woo), waarbij je Woo-verzoekers en andere organisaties ondersteunt bij informatieverzoeken;
 • Opvragen van zienswijzen bij derde belanghebbenden en samenwerken met juristen voor toetsing aan de AVG, Woo en Wep;
 • Zorgen voor correcte registratie en archivering van informatie(verzoeken) volgens de Woo, en ondersteunen van collega’s bij het gebruik van de anonimiseringstool;
 • Bijdragen aan continue verbetering van werkprocessen en bewustwording binnen de organisatie over openbaarheid van informatie.

Wie ben jij?
Wa bisto?

Je bent enthousiast, nauwkeurig en proactief, en je hebt een goed besef van werken binnen een politiek-bestuurlijke organisatie. Als teamspeler ben je flexibel en ondersteunend, zowel binnen als buiten de organisatie. Met jouw juridische en administratieve kennis kun je zorgvuldig aan dossiers werken, zowel zelfstandig als in teamverband. Goed plannen en overzicht bewaren zijn essentieel, gezien het werken met meerdere zaken en veel (digitale) informatie. Je bent voorstander van een open werkwijze en fungeert hierin als voorbeeld.

Hiernaast heb je: 

 • Minimaal een mbo+ opleiding;
 • Juridische affiniteit, bij voorkeur met privacy wetgeving;
 • Bij voorkeur enkele jaren relevante werkervaring;
 • Actuele digitale vaardigheden;
 • Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. Kennis van het Fries is vereist of je bent bereid dit op korte termijn te leren. 

Wat bieden wij
Wat biede wy

Je stapt in een uitdagende rol binnen een dynamische en gedreven afdeling. Verder is er binnen provincie Fryslân veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Hiernaast krijg je:

 • Salaris van minimaal € 2.642,80 en maximaal € 3.702,39 (schaal 7) bruto per maand, bij een 36-urige werkweek, afhankelijk van ervaring en opleiding;
 • Boven op je salaris ontvang je 22,37% individueel keuzebudget. Dit individueel keuzebudget kun je bijvoorbeeld inzetten voor extra verlof, fietsplan, bedrijfsfitness, lidmaatschappen van vakbonden, of gebruiken als extra spaarpot;
 • Een persoonlijk opleidingsbudget van € 6.000;
 • Een jaarcontract voor 32-36 uur met de mogelijkheid tot verlenging naar een vast dienstverband;
 • Vergoeding woon-werkverkeer voor fietsers en treinreizigers. Kom je met de auto? Dan hebben we een plekje voor je gereserveerd in de nabijgelegen parkeergarage;
 • Een informele en persoonlijke werksfeer, met veel ruimte voor eigen inbreng, en goede doorgroeimogelijkheden.

Reageren
Reagearje

Pas je in dit profiel en is je belangstelling gewekt? Dan ontvangen wij graag je CV en motivatie uiterlijk woensdag 24 juli 2024. Graag laten we je alvast weten dat we ruimte hebben gereserveerd in onze agenda’s voor sollicitatiegesprekken op maandagmiddag 29 juli 2024.

 

Solliciteren

Meer informatie
Mear ynformaasje

Als je nog vragen hebt over deze functie kun je contact opnemen met Annette Smeenk, Woo Jurist, via 06-25732052. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, neem dan contact op met Danique Akkerman, HR-medewerker, via 06-29738537 of mail naar d.akkerman@fryslan.frl.   

Provincie Fryslân 
Provinsje Fryslân 

Werken bij de provincie Fryslân betekent werken bij een ambitieuze organisatie. Met ruim 1.000 collega’s maken we Fryslân mooi en sterk. Het resultaat voor de Friese samenleving staat voorop en daarnaast staat het werkgeluk van onze medewerkers centraal. Persoonlijke ontwikkeling, vitaliteit, teamwerk en waardering zijn daarbij belangrijk. We werken in een moderne organisatie waar het resultaat voorop staat en samenwerking vanzelfsprekend is.

Projectleider Open en Toegankelijk Fryslân (36 uur)

Voor het programma Iepen Finster zoeken we een gedreven projectleider die de transitie naar een open en toegankelijk Fryslân kan begeleiden. Jouw rol zal zich richten op de implementatie van belangrijke wetgeving, zoals de Wet open overheid (Woo) en Digitale Toegankelijkheid (DT). Daarnaast is het jouw taak om de organisatie mee te nemen in het principe van ‘transparant werken’ en te transformeren naar een ‘open by design’ organisatie. Een essentieel onderdeel hiervan is de invoering van het trainingsprogramma “Schrijven voor openbaarheid”, waarmee we de vaardigheden van onze medewerkers naar een hoger niveau tillen.

Een functie met impact
In funksje mei betsjutting

Als projectleider speel je een cruciale rol in het implementeren van belangrijke wetgeving zoals de Wet open overheid (Woo) en Digitale Toegankelijkheid (DT). Jij neemt de organisatie mee in de principes van ‘transparant werken’ en transformeert deze naar een ‘open by design’ cultuur. Ben jij klaar om de transparantie en toegankelijkheid van Fryslân naar een hoger niveau te tillen en een verschil te maken binnen een vooruitstrevende organisatie? Dan is deze uitdagende rol iets voor jou!

Het werk in de praktijk
It wurk yn de praktyk

Het programma Iepen Finster loopt door tot 2026. In deze rol werk je voor de domeinmanager Dienstverlening en ben je onderdeel van een multidisciplinair projectteam. Dit team bestaat uit een business analist, juridische adviseur, adviseur digitale informatievoorziening, projectleider digitale toegankelijkheid, ICT-adviseur en communicatieadviseur. Samen met het Woo-team zorg je voor de organisatiebrede implementatie en transitie. Je zoekt samenwerking met andere provincies en overheden, leert van hun ervaringen en neemt deel aan relevante overleggen. Je stemt af met stakeholders, zorgt voor besluitvorming en doet voorstellen voor de inbedding van nieuwe taken in de organisatie.

Je taken omvatten onder andere:

 • Actieve openbaarmaking en inspanningsverplichting implementeren volgens de Woo;
 • Acties uitvoeren ter verbetering van de informatiehuishouding (IPO Meerjarenplan Wet open overheid);
 • Het programma “Schrijven voor Openbaarheid” implementeren;
 • Input leveren voor een visie op openheid en toegankelijkheid;
 • Nieuwe wettelijke taken (Woo en Toegankelijkheid) borgen en beheren;
 • Begeleiden naar een organisatie die ‘open by design’ werkt;
 • Rapporteren over de voortgang aan de organisatie en opdrachtgever;
 • Voortzetten van de communicatiecampagne onder het merk “Iepen Finster”.

Wie ben jij?
Wa bisto?

Je bent communicatief sterk, hebt een brede blik en een uitstekend analytisch vermogen. Je herkent mogelijke risico’s, bent realistisch en werkt transparant. Ervaring met veranderingsprocessen en inzicht in overheidsprocessen waarbij informatie delen centraal staat, is een pré. Daarnaast beschik je over:

 • Minimaal hbo+ werk- en denkniveau;
 • Ervaring als projectleider/-manager in vergelijkbare projecten of programma’s;
 • Kennis van en ervaring met de implementatie van nieuwe (informatie)wetgeving, bij voorkeur de Wet Woo;
 • Expertise in procesgericht en ‘open by design’ werken is een pré.

Wat bieden wij
Wat biede wy

Een open overheid als onderdeel van goed bestuur is een actueel en zeer belangrijk thema dat zich voortdurend door ontwikkelt. Als projectleider krijg je de uitdagende rol om hieraan bij te dragen. Verder is er binnen provincie Fryslân veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Hiernaast krijg je:

 • Salaris van minimaal €4.128,86 en maximaal €5.827,12 bruto per maand (schaal 11), bij een 36-urige werkweek, afhankelijk van ervaring en opleiding; 
 • Boven op je salaris ontvang je 22,37% individueel keuzebudget. Dit individueel keuzebudget kun je bijvoorbeeld inzetten voor extra verlof, fietsplan, bedrijfsfitness, lidmaatschappen van vakbonden, of gebruiken als extra spaarpot;
 • Een persoonlijk opleidingsbudget van €6.000;
 • Vergoeding woon-werkverkeer voor fietsers en treinreizigers. Kom je met de auto? Dan hebben we een plekje voor je gereserveerd in de nabijgelegen parkeergarage;
 • Een informele en persoonlijke werksfeer, met veel ruimte voor eigen inbreng, en goede doorgroeimogelijkheden.

Reageren
Reagearje

Pas je in dit profiel en is je belangstelling gewekt? Dan ontvangen wij graag je CV en motivatie uiterlijk woensdag 17 juli 2024.

Solliciteren

Meer informatie
Mear ynformaasje

Als je nog vragen hebt over deze functie kun je contact opnemen met Yvonne van der Woude, via 06 – 20 66 96 42 of mail naar y.vanderwoude@fryslan.frl. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, neem dan contact op met Danique Akkerman, HR-medewerker, via 06 – 29 73 85 37 of mail naar d.akkerman@fryslan.frl.   

Provincie Fryslân
Provinsje Fryslân 

Werken bij de provincie Fryslân betekent werken bij een ambitieuze organisatie. Met ruim 1.000 collega’s maken we Fryslân mooi en sterk. Het resultaat voor de Friese samenleving staat voorop en daarnaast staat het werkgeluk van onze medewerkers centraal. Persoonlijke ontwikkeling, vitaliteit, teamwerk en waardering zijn daarbij belangrijk. We werken in een moderne organisatie waar het resultaat voorop staat en samenwerking vanzelfsprekend is.

BI Data Engineer (28-32 uur)

Bij de provincie bestaat een grote diversiteit aan data. Van data over bedrijfsprocessen (subsidies, vergunningen, klantcontactinformatie) tot verschillende beleidsonderwerpen (verkeer en vervoer, taal, natuur). De vraag naar informatie voor sturing op beleid en bedrijfsvoering zal de komende jaren nog flink toenemen. Binnen het team Cijfers & Kaarten en DIV zijn wij op zoek naar een Business Intelligence (BI) Data Engineer ter uitbreiding van de bestaande BI capaciteit. 

Een functie met impact
In funksje mei betsjutting

Het team DIV en Cijfers & Kaarten bestaat uit 30 medewerkers en is onderdeel van het Domein Middelen. Het team verzorgt voor de hele provinciale organisatie BI-, Geo-producten en het informatiebeheer. Zes BI’ers houden zich op dit moment bezig met het realiseren, onderhouden en beheren van het Azure dataplatform en Power BI dashboards. Naast interne informatieproducten zijn er dashboards gemaakt voor de Mienskip die je via de provinciale website (Staat van Fryslân (arcgis.com)) kunt raadplegen. 

Momenteel zijn wij bezig met het uitbreiden van ons Azure dataplatform. De financiële data zijn inmiddels ontsloten en binnenkort worden hier gegevens uit andere operationele processen, zoals HR en vergunningverlening, aan toegevoegd. Dus ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging, werk je graag met ervaren BI-ers en wil je graag je kennis inzetten voor de Mienskip? Dan zijn we op zoek naar jou!

Het werk in de praktijk
It wurk yn de praktyk

Je wordt verantwoordelijk voor het ontwikkelen en beheren van BI-informatieproducten met de focus op het Azure Dataplatform en je werkzaamheden bestaan uit:

 • Het ontsluiten van databronnen middels Azure Data Factory; 
 • Het genereren van technische metadata over de ontsloten data binnen het Azure Data Lake; 
 • Het modelleren van datamarts volgens de Kimball methode;
 • Onderhouden van de code repository in Azure DevOps;
 • Release management via Azure Devops Pipelines;
 • Organisatie en planning van werkzaamheden via Azure DevOps Boards;
 • Het vertalen van informatiebehoefte naar BI-informatieproducten;
 • Het realiseren, beheren, wijzigen en testen van BI-oplossingen;
 • Het verzorgen en beheren van documentatie;
 • Instrueren en begeleiden van eindgebruikers van BI-informatieproducten;
 • Het bijhouden en communiceren over de ontwikkelingen in het vakgebied.

Wie ben jij?
Wa bisto?

Als BI Data Engineer ga je samen met je collega’s meewerken aan de transformatie naar een data gedreven organisatie. Daarnaast ben je gewend om klant-, samenwerkings- en resultaatgericht te werken. Je bent accuraat en kunt goed zelfstandig werken. Je signaleert problemen en herkent belangrijke informatie, die je vervolgens vertaalt naar de organisatie en deelt met betrokken partijen. Je bent helder in je communicatie. Je kunt goed schakelen tussen functionele vragen en oplossingen die BI hierin kan bieden. Je combineert creativiteit, resultaatgerichtheid en pragmatisch werken bij het oplossen van problemen. Je hebt een open blik voor ontwikkelingen in het vakgebied, signaleert kansen en informeert de collega’s in je team hier over. Hiernaast beschik je over:

 • Minimaal hbo werk- en denkniveau;
 • Minimaal 3 jaar relevante werkervaring;
 • Ervaring met Azure componenten, zoals: Azure Data Factory, Azure Data Lake, Azure SQL database;
 • Ervaring met Azure DevOps (Boards, Repos, Pipelines);
 • Kennis van datamodellerings- en datawarehouse technieken (Kimball);
 • Uitstekende beheersing van T-SQL.
 • Uitstekende analytische en communicatieve vaardigheden;
 • Ervaring met het overdragen van kennis;
 • Ervaring met reporting en dashboarding tools is een pré;
 • Ervaring met werken in een agile omgeving is een pré.

Wat bieden wij
Wat biede wy

Je stapt in een uitdagende rol binnen een dynamische afdeling en met een informele en persoonlijke werksfeer. Verder is er binnen provincie Fryslân veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Hiernaast krijg je: 

 • Salaris van minimaal € 3.555,55 en maximaal € 5.008,10 (schaal 10) bruto per maand, bij een 36-urige werkweek, afhankelijk van ervaring en opleiding;
 • Boven op je salaris ontvang je 22,37% individueel keuzebudget. Dit individueel keuzebudget kun je bijvoorbeeld inzetten voor extra verlof, fietsplan, bedrijfsfitness, lidmaatschappen van vakbonden, of gebruiken als extra spaarpot;
 • Een persoonlijk opleidingsbudget van € 6.000;
 • Een jaarcontract voor 28-32 uur, met de mogelijkheid tot verlenging naar een vast contract;
 • Vergoeding woon-werkverkeer voor fietsers en treinreizigers. Kom je met de auto? Dan hebben we een plekje voor je gereserveerd in de nabijgelegen parkeergarage;
 • Een informele en persoonlijke werksfeer, met veel ruimte voor eigen inbreng, en goede doorgroeimogelijkheden.

Reageren
Reagearje

Pas je in dit profiel en is je belangstelling gewekt? Dan ontvangen wij graag je CV en motivatie uiterlijk woensdag 17 juli 2024.

Solliciteren

Meer informatie
Mear ynformaasje

Als je nog vragen hebt over deze functie kun je contact opnemen met Susan Pater, teammanager Cijfers & Kaarten en DIV, via 058 – 292 50 50 of met Nadine Oostra, Productowner BI, via telefoonnummer 058 – 292 87 10. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, neem dan contact op met Danique Akkerman, HR-medewerker, via 06 – 29 73 85 37 of mail naar d.akkerman@fryslan.frl.   

Provincie Fryslân
Provinsje Fryslân 

Werken bij de provincie Fryslân betekent werken bij een ambitieuze organisatie. Met ruim 1.000 collega’s maken we Fryslân mooi en sterk. Het resultaat voor de Friese samenleving staat voorop en daarnaast staat het werkgeluk van onze medewerkers centraal. Persoonlijke ontwikkeling, vitaliteit, teamwerk en waardering zijn daarbij belangrijk. We werken in een moderne organisatie waar het resultaat voorop staat en samenwerking vanzelfsprekend is.