Gebiedsmanager samenwerking NOVEX de Peel (0,8 fte)

Waarom deze vacature?

In het Programma NOVEX van juli 2022 wees het ministerie van BZK de Peel aan als een van de 16 NOVEX gebieden. NOVEX staat voor extra uitvoeringskracht in het verlengde van de Nationale Omgevingsvisie. Op 12 december 2022 is in het startpakket over de Peel de volgende opgave geformuleerd.

“De Peel is een uniek gebied op de grens van Brabant en Limburg en kent een bijzondere geschiedenis van turfwinning, landsverdediging en waterinfrastructuur. Het hoogveengebied de Peel werd vanuit de randen ontgonnen. Daarna is grootschalige intensieve landbouw in de Peel ontstaan. De opgaven in De Peel zijn groot én urgent: de transitie van de landbouw, de energietransitie, de klimaatopgave (waaronder stikstof) en wateropgave komen hier samen.”

Tegelijkertijd heeft het gebied kwaliteiten die je wilt koesteren en versterken. Naast landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten, ook economische en sociaal-maatschappelijke kwaliteiten. Het gebied is volop in beweging. Doel van het NOVEX-gebied De Peel is het realiseren van een toekomstbestendige, gezonde en natuurlijke leefomgeving voor mensen die er wonen, werken en recreëren. Daarvoor gaan overheden gebiedsgericht samenwerken. Overheden kijken over hun grenzen heen en stemmen hun aanpak onderling af. Projecten worden verbonden en investeringen gebundeld. Er wordt geleerd en geëxperimenteerd.

Inmiddels hebben de betrokken overheden – 5 departementen, 2 provincies, 3 waterschappen en 4 regio’s met in totaal 18 Peelgemeenten – een gezamenlijk Ontwikkelperspectief 2050 (OP2050) omarmd. Voor de Peel is dat werken als één overheid uitgangspunt. In de eerste helft van 2024 is  het gesprek aangegaan met de streek: met koepels, maatschappelijke partners en bewoners. Het OP2050 is daarvoor het vertrekpunt, maar is niet in beton gegoten. Met de partners gaat NOVEX op zoek naar impulsen en investeringen in de Peel van morgen. De focus verschuift daarmee de komende twee jaar van interbestuurlijke visievorming naar uitvoering en de maatschappelijke coalitievorming die daarvoor nodig is. Op onze website www.novexdepeel.nl vind je het Ontwikkelperspectief en andere relevante informatie over de samenwerking in De Peel. De samenwerking is voorlopig tot eind 2025 vastgelegd en gefinancierd. Aan een regionale investeringsagenda wordt gewerkt.

Dit doet een gebiedsmanager

Als gebiedsmanager c.q. regisseur van de samenwerking ben jij de spil van het ambtelijke regieteam en de rechterhand van het bestuurlijk overleg.

 • Je organiseert de voorbereiding van bestuurlijke en ambtelijke afstemming en kiest daarvoor de juiste aanpak, proces, planning, toon en inhoud.
 • Je bepaalt samen met het bestuur de koers van de samenwerking en speelt proactief in op ontwikkelingen, zowel qua inhoud, proces als dynamiek.
 • Je geeft richting aan de organisatie(ontwikkeling) van NOVEX De Peel. Centraal daarin staat het regieteam en de uit te voeren acties uit het werkplan.
 • Verder is de zogenaamde “versnellingstafel” van belang, waarin je samen met experts uit de organisaties helpt knelpunten weg te nemen, impulsen geeft aan maatschappelijke initiatieven en probeert te komen tot doorbraken in termen van sleutelprojecten.
 • Je draagt met het regieteam zorg voor de Peelbrede coördinatie en bewaking van de voortgang van de uitvoering van het jaarplan. Zowel inhoudelijk als financieel.
 • Je initieert en borgt intensieve betrokkenheid van de verschillende organisaties bij de samenwerking. Deze is van groot belang voor het slagen van de opgaven.
 • Je vertegenwoordigt NOVEX De Peel in Den Haag en in de streek, en draagt de samenwerking enthousiast uit.
 • Je bent secretaris van de stuurgroep en het dagelijks bestuur NOVEX De Peel, bereidt de besluitvorming voor en draagt zorg voor de uitvoering daarvan in samenspraak met regieteam en ambtelijke opdrachtgevers op directieniveau.

Werken voor de Peel vanuit de Provincie Limburg

NOVEX De Peel is een vorm van intensieve interbestuurlijke samenwerking. Het opbouwen en onderhouden van het netwerk met het rijk, in de streek en met maatschappelijke partners is daarbij belangrijk. De provincie Limburg is penvoerder voor de samenwerking en formeel treedt de gebiedsmanager bij die organisatie in dienst of wordt daar gedetacheerd. In praktijk werk je in en voor de Peel. Tweewekelijkse teamoverleggen zijn op dit moment vaak op OV-locaties in Den Bosch of Eindhoven. De stuurgroepvoorzitter is tevens Dijkgraaf van Aa en Maas; daarom is ook het waterschapskantoor soms uitvalsbasis van NOVEX. Maar bijeenkomsten worden ook regelmatig gepland in Deurne, Venray, Sevenum of andere plekken midden in de Peel.

Wij vragen:

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Aantoonbare kennis en/of ervaring met aansturen van complexe programma’s, interbestuurlijke samenwerking en gebiedsgericht werken;
 • Kennis van de Peel en van transitie-opgaven, in het bijzonder die van het landelijk gebied;
 • Ervaring met projectmatig werken;
 • Affiniteit met het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving;
 • In staat tot het creëren van draagvlak;
 • Competenties zoals o.a. verbinden, samenwerken, flexibiliteit, innovatief, resultaatgericht, hands-on mentaliteit, overtuigend en bestuurlijke sensitiviteit.
 • Goede communicatieve en adviesvaardigheden.

Wij bieden jou:

 • Een bruto jaarsalaris op basis van een 36-urige werkweek, van minimaal € 79.888,53 en maximaal € 113.283,68 in schaal 14 (afhankelijk van elders opgedane relevante kennis, ervaring en vaardigheden). Dit is inclusief het Individuele Keuze Budget (IKB) van ca. 22%.Voorgaande bedragen zijn gebaseerd op de Cao Provinciale Sector met een looptijd tot en met 31 december 2023. Momenteel vinden de onderhandelingen plaats over een nieuwe Cao die geldt met ingang van 1 januari 2024. De salarisbedragen daarin zullen naar verwachting op een hoger niveau liggen.
 • Individuele Keuze Budget (IKB) van ca. 22%, incl. vakantiegeld (8%) en een structurele eindejaarsuitkering (8,3%) kun je laten uitbetalen wanneer jij hier behoefte aan hebt. Of je kunt het inzetten voor de aankoop van bv. een fiets, sportabonnement of extra verlof;
 • Mogelijkheden om gedeeltelijk flexibel en plaats onafhankelijk te werken;
 • Persoonlijk opleidingsbudget van € 5.000,- voor de looptijd van 5 jaar met voldoende mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen;
 • Pensioensopbouw bij ABP.

Overige informatie

De geselecteerde kandidaat zal aan het einde van de selectieprocedure van ons het verzoek krijgen om een VOG aan te vragen bij de gemeente en na goedkeuring van Justis aan ons te overleggen.

Voor deze functie geldt het risicoprofiel integriteit.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

De procedure wordt begeleid door de Provincie Limburg en bij de selectie is een sollicitatiecommissie van ambtelijk opdrachtgever(s), bestuurder en regieteamlid of -leden betrokken.

Provincie Limburg zoekt commissieleden én een voorzitter voor de commissie Visitatie Provinciale Musea 2024

Werkzaamheden commissieleden:

1. De commissie beoordeelt de inhoudelijke kwaliteit van het cultureel aanbod en de kwaliteit van de bedrijfsvoering van de provinciale musea, in relatie tot generieke aandachtsgebieden (strategie & beleid in relatie tot het bedrijfsproces, bedrijfsvoering, governance, development en maatschappelijke functie) en specifieke aandachtsgebieden (collectie, programmering, cultuureducatie, publiek, participatie, PR & Marketing, partners, internationalisering en digitalisering) over de periode 2022-2027.
Daarbij zal er specifieke aandacht zijn voor maatschappelijke ontwikkelingen en wat deze betekenen voor de musea. Hierbij denken wij aan de volgende onderwerpen:
– de culturele codes (Code Diversiteit en Inclusie, Fair Practice Code, Governance Code Cultuur);
– de energiecrisis;
– inflatie en de stijging van personeelskosten;
– duurzaamheid.
Naast deze landelijke sector-brede ontwikkelingen, zal de commissie zich ook richten op provincie-specifieke onderwerpen, zoals het bezien van de haalbaarheid van gratis toegang tot de provinciale musea voor kinderen tot 12 jaar en van de mogelijkheden voor meer bedrijfsmatige samenwerking tussen de provinciale musea onderling.
2. De commissie beoordeelt de beoogde werking van de provinciale musea in relatie tot de aandachtsgebieden zoals gesteld in het eerste lid van dit artikel en formuleren tevens aanbevelingen ten behoeve van kwaliteitsverbetering van het cultureel aanbod en van de bedrijfsvoering van de provinciale musea.
3. De commissie formuleert haar bevindingen en aanbevelingen in een visitatierapport.

Werkzaamheden voorzitter:

1. Leidt de commissievergaderingen en begeleidt hierbij de commissie om te komen tot een zorgvuldig opgesteld visitatierapport.
2. Is aanspreekpunt voor de musea en de ambtelijk secretaris en waar aangewezen woordvoerder namens de commissie.
3. Voert de werkzaamheden van een commissielid uit.

Kennis, ervaring en affiniteit:

 • Kennis hebben van de museale praktijk, waaronder tenminste één van de volgende domeinen gericht op het collectiebeleid van de provinciale musea:
  – beeldende kunst (hedendaags en oud);
  – erfgoed;
  – wetenschap & techniek.
 • Op de hoogte zijn van de culturele codes en de implementatie van deze: Code Diversiteit & Inclusie, Fair Practice Code en Governance Code Cultuur.
 • Deskundig zijn in minstens één van de volgende aandachtsgebieden van de museale werking: collectie, programmering, cultuureducatie, publiek, PR & Marketing, partners, internationalisering en digitalisering.
 • Kennis en/of ervaring hebben van/met bedrijfsmatige samenwerking(sprocessen) met het oog op mogelijkheden tot meer bedrijfsmatige samenwerking tussen de provinciale musea.
 • Inzicht hebben in het provinciale subsidiebestel.
 • Bewust zijn van de doelstelling van de visitatie.
 • Een netwerk hebben binnen het eigen vakgebied.
 • In staat zijn om binnen een visitatiecommissie op onafhankelijke wijze te fungeren en in de afgelopen vijf jaar niet in dienstverband zijn geweest bij of een opdracht hebben vervuld voor één van de drie provinciale musea.

Tijdsbesteding

De visitatie Provinciale Musea loopt in de periode juni 2024 – oktober 2024. In deze periode komt de commissie een aantal keer samen voor vergaderingen, waaronder de in juni beoogde visitatiebezoeken aan de drie provinciale musea. Na afloop van de visitatiebezoeken wordt er een rapport opgesteld.

Vergoeding

De leden van de commissie ontvangen een vergoeding voor het voorbereiden en het bijwonen van de vergaderingen van € 405,42 per vergadering. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om reis- en verblijfkosten vergoed te krijgen.

Bijzonderheden

Provincie Limburg hecht bij de invulling van vacatures belang aan transparantie, diversiteit en integriteit. Het lidmaatschap van een visitatiecommissie is niet verenigbaar met het lidmaatschap van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten of de functie van ambtenaar bij de Provincie Limburg. Provincie Limburg benoemt daarom alleen onafhankelijke deskundigen als commissielid.
Opgave van nevenfuncties wordt gevraagd.
Conform het Beleidskader benoemingen en aandeelhouders voordrachten (Beleidskader benoemingen 2.0) worden commissieleden verzocht een integriteitsverklaring te ondertekenen.

De geselecteerde kandidaten zullen aan het einde van de selectieprocedure van ons het verzoek krijgen om een VOG aan te vragen bij de gemeente en na goedkeuring van Justis aan ons te overleggen.

Adviseur Informatiemanagement (1,0 fte)

Zo maak jij de provincie mooier, innovatiever en duurzamer

Jij speelt een belangrijke rol bij het opstellen van het strategisch informatiebeleid van de Provincie Limburg en bent verantwoordelijk voor de vertaling van dit beleid naar de concernbrede informatievoorziening. Jij krijgt energie van de onderste steen boven krijgen. Van inrichtingsvraagstukken tot bedrijfsprocessen: jij analyseert deze tot op de bodem, waarbij je ook de organisatorische en financiële aspecten niet uit het oog verliest. Als je alle inzichten verzameld hebt, dan adviseer je het bestuur en management hierover. In de implementatiefase speel je vanuit jouw inhoudelijke expertise een adviserende en begeleidende rol; soms vervul je de rol van projectleider. Jij snapt als geen ander dat het vak informatiemanagement nog lang niet uitontwikkeld is en jij dus ook niet. Je houdt relevante ontwikkelingen bij en vertaalt deze naar de context van onze organisatie.

Herken jij jezelf in bovenstaande aanpak? Dan zit jij helemaal op je plek bij de Provincie Limburg. Wel stellen we ook nog wat harde eisen aan deze functie:

 • Je beschikt over een hbo- of wo-denkvermogen en enige jaren werkervaring;
 • Jij hebt aantoonbare kennis van het optimaliseren van bedrijfsprocessen en bijbehorende informatievoorziening;
 • Je bent bekend met business procesmanagement;
 • Jij kunt adviezen op management-, directie- en bestuurlijk niveau schrijven en presenteren;
 • Jij bent resultaatgericht, met sterke vaardigheden op het gebied van omgevingssensitiviteit, initiatief nemen, analyseren en vernieuwen.

Wij zien het als een pre als je:

 • Kennis en ervaring hebt met het werken met architectuurprocesmodellen en formele specificatietalen, zoals Togaf en Archimate.

Hoe wij jouw bijdrage waarderen

 • Een bruto maandsalaris van minimaal € 3.935,54 en maximaal € 5.564,56 op basis van een 36-urige werkweek (schaal 11). Voorgaande bedragen zijn gebaseerd op de Cao Provinciale Sector met een looptijd tot en met 31 december 2023. Momenteel vinden de onderhandelingen plaats over een nieuwe Cao die geldt met ingang van 1 januari 2024. De salarisbedragen daarin zullen naar verwachting op een hoger niveau liggen;
 • Een Individuele Keuze Budget (IKB) van ca. 22%, incl. vakantiegeld (8%) en een structurele eindejaarsuitkering (8,3%). Dit budget komt boven op je vaste salaris en kun je laten uitbetalen wanneer jij hier behoefte aan hebt. Of je kunt het inzetten voor de aankoop van bv. een fiets, sportabonnement of extra verlof;
 • Mogelijkheden om gedeeltelijk flexibel en plaats onafhankelijk te werken;
 • Een ontwikkelbudget van € 5.000,- voor de looptijd van 5 jaar met voldoende mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen;
 • Pensioensopbouw bij ABP.

Werken als provincie professional

Krijg jij energie van het meewerken aan belangrijke projecten en wil jij de regio helpen groeien? Dan is dit de werkplek voor jou. De Provincie Limburg is een dynamische omgeving waar je veel kunt leren en waar je impact kunt maken als provincie professional.

Binnen de Provincie Limburg vormt het cluster Organisatie en Informatie (O&I) hét expertisecentrum op het gebied van de ontwikkeling en het beheer van de informatievoorziening. Je gaat aan de slag in het team informatiemanagement samen met 11 andere collega’s. Samen zijn jullie verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de informatievoorziening van de provinciale organisatie.

Meer over Provincie Limburg

Als provincie professionals willen we maar één ding: Limburg nog mooier, duurzamer en innovatiever doorgeven aan de volgende generaties dan dat zij nu al is. Dat biedt ambitieuze opgaven. Van ons cultureel erfgoed tot ons vernieuwende karakter. Van onze prachtige natuur tot onze logistieke hotspots. En van onze bijzondere euregionale ligging tot aan economische vernieuwingskracht. Al deze complexe en veelzijdige uitdagingen pakken we met beide handen aan. Ieder vanuit zijn eigen expertise. Zo werken we samen met ruim 900 professionals aan de toekomst die Limburg verdient.

Overige informatie bij externe werving

De geselecteerde kandidaat zal aan het einde van de selectieprocedure van ons het verzoek krijgen om een VOG aan te vragen bij de gemeente en na goedkeuring van Justis aan ons te overleggen.

Voor deze functie geldt het risicoprofiel integriteit.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Vergunningverlener soortenbescherming (1,0 fte)

In deze functie ben je onderdeel van het cluster Vergunningen, Toezicht en Handhaving

VTH is volop in ontwikkeling en actief bezig de beweging te maken om van “het uitvoeren van regels” te gaan naar “het leveren van een bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken”. Hierbij levert het cluster zijn bijdrage aan het behouden en verbeteren van een veilige en aantrekkelijke leefomgeving in de provincie Limburg.

Team Vergunningen is verantwoordelijk voor het gehele vergunningverleningsproces op grond van de Omgevingswet voor de ontgrondings-, flora- en fauna-, natura 2000-, water- en omgevingsverordening activiteit, de Mijnbouwwet en de Wet Luchtvaart.

Dit doet een vergunningverlener soortenbescherming

Vanuit je relevante ervaring met dossiers in een bestuurlijke omgeving beoordeel jij de aanvragen en stel je de concept-beschikkingen op binnen de geldende wet- en regelgeving. Je adviseert en doet verbetervoorstellen daar waar knelpunten of kansen ontstaan. Hiertoe pleeg je vooroverleg met aanvragers om hen tot een heldere en complete aanvraag te kunnen laten komen. Je formuleert de deelvragen die door adviseurs van andere clusters moeten worden beantwoord, om de verschillende deeladviezen samen met je eigen beoordeling tot een samenhangend (concept)besluit te komen. Daar waar adviezen tegenstrijdig zijn overleg je met de senior om tot een samenhangend advies voor Gedeputeerde Staten te komen. Om dit goed te doen kun jij omgaan met tegenstrijdige belangen, beschik je over overtuigingskracht, vasthoudendheid en realistische oordeelsvorming. Jouw HBO- werk- en denkniveau stelt jou in staat om de ingediende aanvraag op de juiste wijze te plaatsen binnen het relevante (tactisch-operationele) beleid. Jij gaat de aanvragen beoordelen, bepalen welke deeladviezen nodig zijn en doorloopt alle stappen om tot een (ontwerp)beschikking te komen.

In het geval waarin tegen een door jou opgestelde vergunning bezwaar en beroep wordt aangetekend vertegenwoordig je de provincie bij de rechtbank en de Raad van State. Met jouw werkwijze en manier van denken lever je ook een actieve bijdrage aan (het denken over) de wijze waarop het cluster VTH haar taken als onderdeel van de volledige beleidscyclus invult en vormgeeft; desgewenst vertegenwoordig je het cluster VTH c.q. de provinciale organisatie in interne en externe werkgroepen.

Werken bij de Provincie Limburg is verrassend anders

Wie werkt bij de Provincie Limburg, werkt voor het welzijn en de welvaart van Limburg en de Limburgers. Resultaten boeken met impact is hierbij onze gezamenlijke missie, op economisch gebied, sociaal gebied en in de openbare ruimte. Dit doe je in een omgeving waarin je je met een schat aan cultureel erfgoed en toeristische trekpleister vrijwel op vakantie waant. Noord-Limburg heeft het natuurrijke Land van Peel en Maas en de vennen en stuifduinen in de Maasduinen. Midden-Limburg heeft het grootste aaneengesloten watersportgebied van Nederland, de Maasplassen. En in Zuid-Limburg is er het groene Heuvelland.

De Provincie Limburg groeit naar een open, lerende overheidsorganisatie, waar ruimte is voor professionals om innovaties na te streven samen met relevante partners. Dit vraagt eigen verantwoordelijkheid van medewerkers voor hun eigen ontwikkeling. De Provincie Limburg ondersteunt krachtig persoonlijke ontwikkeling en verwacht daarbij ook initiatief en inspanningen van haar medewerkers.

Wij vragen:

 • Aantoonbaar HBO-werk- en denkniveau;
 • Actuele kennis van de Omgevingswet onderdelen natuurbescherming en Omgevingsverordening dan wel het vermogen deze kennis snel eigen te maken;
 • Ervaring met het beoordelen van omgevingsvergunningaanvragen voor een flora en fauna activiteit (voorheen ontheffing soortenbescherming Wet Natuurbescherming) en het opstellen van vergunningen dan wel het vermogen om deze kennis snel eigen te maken;
 • Affiniteit met soorten- / natuurbescherming.

Wij bieden jou:

 • Een bruto maandsalaris op basis van een 36-urige werkweek, van minimaal € 3.385,60 en maximaal € 4.778,94 in schaal 10. Voorgaande bedragen zijn gebaseerd op de Cao Provinciale Sector met een looptijd tot en met 31 december 2023. Momenteel vinden de onderhandelingen plaats over een nieuwe Cao die geldt met ingang van 1 januari 2024. De salarisbedragen daarin zullen naar verwachting op een hoger niveau liggen;
 • Individuele Keuze Budget (IKB) van ca. 22%, incl. vakantiegeld (8%) en een structurele eindejaarsuitkering (8,3%).Dit budget komt bovenop je vaste salaris en kun je laten uitbetalen wanneer jij hier behoefte aan hebt. Of je kunt het inzetten voor de aankoop van bv. een fiets, sportabonnement of extra verlof;
 • Mogelijkheden om gedeeltelijk flexibel en plaats onafhankelijk te werken;
 • PBDI budget van € 5.000,- voor de looptijd van 5 jaar met voldoende mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen;
 • Pensioensopbouw bij ABP.

Overige informatie

De geselecteerde kandidaat zal aan het einde van de selectieprocedure van ons het verzoek krijgen om een VOG aan te vragen bij de gemeente en na goedkeuring van Justis aan ons te overleggen.

Voor deze functie geldt het risicoprofiel integriteit.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

In de laatste fase van de procedure kan een vertegenwoordiging

Projectleider Projectbesluiten (1,0 fte)

Zo maak jij de provincie mooier, innovatiever en duurzamer

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet krijgen de provincies een aantal nieuwe instrumenten tot hun beschikking. Een van deze instrumenten is het projectbesluit, waarmee complexe projecten in de fysieke leefomgeving met publiek belang mogelijk worden gemaakt. Dit biedt een mooie kans voor jouw rol binnen ons team! Van begin tot eind ben je nauw betrokken bij het aansturen en begeleiden van planologische procedures. Jij krijgt er energie van om verbindingen te leggen en samenwerkingen op te bouwen. Je adviseert de Gedeputeerde Staten op basis van het Projectbesluit. Samen creëren we een succesvol en toekomstbestendig plan voor onze regio. Of het nu gaat om overleggen, onderhandelen of adviseren. Jij bent er altijd voorstander van om nieuwe verbindingen te leggen en tot de beste oplossing te komen.

Krijg jij energie van het samenbrengen van partijen? Of heb je een juridische achtergrond? Dan zit jij helemaal op je plek bij de Provincie Limburg. Wel stellen we ook nog wat harde eisen voor deze functie:

 • Je hebt hbo/wo werk- en denkniveau;
 • Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met de ruimtelijke ordening en natuurlijk met het Omgevingsrecht of je weet dit in korte tijd eigen te maken;
 • Je hebt een professionele en klantgerichte houding. Bij tegengestelde belangen zet je jouw vaardigheden in om tot een gedragen oplossing te komen;
 • Ervaring met projectmatig werken, met nadruk op resultaatgerichtheid en voortgang;
 • Affiniteit met werken in een politiek-bestuurlijke omgeving.

Hoe wij jouw bijdrage waarderen

 • Een bruto maandsalaris van minimaal € 3.935,54 en maximaal € 5.564,56 op basis van een 36-urige werkweek (schaal 11);
 • Een Individuele Keuze Budget (IKB) van ca. 22%, incl. vakantiegeld (8%) en een structurele eindejaarsuitkering (8,3%). Dit budget komt boven op je vaste salaris en kun je laten uitbetalen wanneer jij hier behoefte aan hebt. Of je kunt het inzetten voor de aankoop van bv. een fiets, sportabonnement of extra verlof;
 • Mogelijkheden om gedeeltelijk flexibel en plaats onafhankelijk te werken;
 • Een ontwikkelbudget van € 5.000,- voor de looptijd van 5 jaar met voldoende mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen;
 • Pensioensopbouw bij ABP.

Werken als provincie professional

Krijg jij energie van het meewerken aan belangrijke projecten en de regio te helpen groeien? Dan is dit de werkplek voor jou. De Provincie Limburg is een dynamische omgeving waar je veel kunt leren en waar je impact kunt maken als provincie professional.

De komende jaren staan er grote opgaven en veranderingen voor de deur. Een interessante uitdaging, waarbij rekening gehouden moet worden met verschillende belangen en beperkte ruimte. Het cluster Ruimte is betrokken bij de herverdeling van de beperkte ruimte in Limburg als gevolg van transitieopgaven. We werken op basis van provinciale belangen die zijn vastgesteld door Provinciale Staten of Gedeputeerde Staten. Ons grootste doel is het behouden en verbeteren van een aantrekkelijke en veilige woon- en werkomgeving in Limburg. Samen met externe en interne partners werken we integraal en gebiedsgericht aan deze uitdagingen. Natuurlijk sta je er niet alleen voor! Als onderdeel van een van de twee gebiedsteams in Midden-/Noord- of Zuid-Limburg, werk je samen met zes collega’s. Elk team heeft een coördinerend senior met wie je altijd kunt overleggen en sparren.

Iets voor jou?

Top! Reageer dan snel en simpel via de solliciteer-knop!

Is dit toch niet jouw baan, maar ken je iemand die er wel helemaal bij past? Tip hem of haar dan. Je maakt diegene én ons erg blij. Alvast bedankt!

Wacht niet te lang!

We sluiten deze vacature op 17 april 2024 dus we zien jouw sollicitatie graag voor die datum binnenkomen.

Meer over Provincie Limburg

Als provincie professionals willen we maar één ding: Limburg nog mooier, duurzamer en innovatiever doorgeven aan de volgende generaties dan dat zij nu al is. Dat biedt ambitieuze opgaven. Van ons cultureel erfgoed tot ons vernieuwende karakter. Van onze prachtige natuur tot onze logistieke hotspots. En van onze bijzondere euregionale ligging tot aan economische vernieuwingskracht. Al deze complexe en veelzijdige uitdagingen pakken we met beide handen aan. Ieder vanuit zijn eigen expertise. Zo werken we samen met ruim 900 professionals aan de toekomst die Limburg verdient.

Overige informatie bij externe werving

De geselecteerde kandidaat zal aan het einde van de selectieprocedure van ons het verzoek krijgen om een VOG aan te vragen bij de gemeente en na goedkeuring van Justis aan ons te overleggen.

Voor deze functie geldt het risicoprofiel integriteit.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Beleidsmedewerker stikstofbeleid (1,0 fte)

In deze functie ben je onderdeel van het cluster Natuur en Water

Dit cluster is verantwoordelijk voor het realiseren van de natuur- en wateropgaven in Limburg. Richtlijnen hiervoor zijn landelijk vastgelegd in het decentralisatieakkoord Nederland, het bestuursakkoord water, in het Natuurpact en in het Programma Natuur. Ook zijn Europese richtlijnen zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn, Drinkwaterrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water (KRW) aan de orde en de beleidsmatige invulling van de Omgevingswet en de Waterwet.

‘Het cluster Natuur en Water werkt met passie aan de ontwikkeling van het provinciaal water- en natuurbeleid in Limburg’ aldus Cecile Salomons-Raven, clustermanager.’

Dit doet een beleidsmedewerker stikstofbeleid

Je zorgt voor het voorbereiden van provinciale bestuurlijke en ambtelijke beslissingen voor de Limburgse stikstofaanpak. Je bent binnen de Provincie het centrale aanspreekpunt voor algemene vragen over stikstof(beleid) en je coördineert het interne team stikstofbeleid (clusters Natuur en Water, Algemene Juridische Zaken, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving en het programma Landelijk Gebied). Je draagt zorg voor de vernieuwing van de Limburgse Omgevingsverordening op het gebied van stikstof en de ontwikkeling van ruimtelijke instrumentarium. Je overlegt met externe partijen over hun standpunten en belangen bij de ontwikkeling van beleidsinstrumenten. Je houdt zicht op de landelijke (beleids)processen en draagt bij aan een adequate Limburgse lobby.

Je neemt deel aan de interprovinciale werkgroep die zich bezighoudt met de landelijke koers inzake stikstof op vergunningen gebied en je bereidt voor ‘stikstofbeleid’ de Limburgse inbreng voor. Je bent op de hoogte van de beleidsaanpak bij andere provincies. Bij prioritaire casussen waarbij stikstof aan de orde is, vervul jij een adviserende rol. Jij stemt daarbij met ecologen af over het ecologische effect van stikstof op N2000 gebieden. Je neemt deel aan het interne landbouwoverleg dat vanuit het cluster Economie en Innovatie wordt georganiseerd. Je hebt een centrale rol bij de dataontwikkeling voor de (wettelijke) rapportages over Limburgse bronmaatregels en bij de scenario berekeningen met Aerius rondom de Limburgse stikstofopgave.

Werken bij de Provincie Limburg is verrassend anders

Wie werkt bij de Provincie Limburg, werkt voor het welzijn en de welvaart van Limburg en de Limburgers. Resultaten boeken met impact is hierbij onze gezamenlijke missie. Dit doe je in een omgeving waarin je je met een schat aan cultureel erfgoed en toeristische trekpleister vrijwel op vakantie waant. Noord-Limburg heeft het natuurrijke Land van Peel en Maas en de vennen en stuifduinen in de Maasduinen. Midden-Limburg heeft het grootste aaneengesloten watersportgebied van Nederland, de Maasplassen. En in Zuid-Limburg is er het groene Heuvelland.

De Provincie Limburg groeit naar een open, lerende overheidsorganisatie, waar ruimte is voor professionals om innovaties na te streven samen met relevante partners. Dit vraagt eigen verantwoordelijkheid van medewerkers voor hun eigen ontwikkeling. De Provincie Limburg ondersteunt krachtig persoonlijke ontwikkeling en verwacht daarbij ook initiatief en inspanningen van haar medewerkers.

Wij vragen:

 • Academisch denk- en werkniveau;
 • Affiniteit met stikstofbeleid, natuur en natuurwetgeving;
 • Je voelt je uitgedaagd door complexe vraagstukken;
 • Ervaring met werken in een bestuurlijke omgeving met beleidsontwikkeling;
 • Kennis van het publieke domein;
 • Politieke en bestuurlijke sensitiviteit;
 • Goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden;
 • De vaardigheid om met verschillende belangen om te gaan en ook het hebben van oog voor de belangen en positie van het bestuur en de provinciale organisatie;
 • Samenwerken vanuit een intrinsieke motivatie om met betrokken partijen het gezamenlijke belang te realiseren;
 • In staat zijn om maatschappelijke ontwikkelingen te vertalen naar oplossingsrichtingen en beleidsadviezen voor bestuurders.

Wij bieden jou:

 • Een bruto maandsalaris op basis van een 36-urige werkweek, van minimaal € 3.935,54 en maximaal € 5.564,56 in schaal 11 (afhankelijk van elders opgedane relevante kennis, ervaring en vaardigheden). Voorgaande bedragen zijn gebaseerd op de Cao Provinciale Sector met een looptijd tot en met 31 december 2023. Momenteel vinden de onderhandelingen plaats over een nieuwe Cao die geldt met ingang van 1 januari 2024. De salarisbedragen daarin zullen naar verwachting op een hoger niveau liggen;
 • Individuele Keuze Budget (IKB) van ca. 22%, incl. vakantiegeld (8%) en een structurele eindejaarsuitkering (8,3%). Dit budget komt bovenop je vaste salaris en kun je laten uitbetalen wanneer jij hier behoefte aan hebt. Of je kunt het inzetten voor de aankoop van bv. een fiets, sportabonnement of extra verlof;
 • Mogelijkheden om gedeeltelijk flexibel en plaats onafhankelijk te werken;
 • PBDI budget van € 5.000,- voor de looptijd van 5 jaar met voldoende mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen;
 • Pensioensopbouw bij ABP.

Overige informatie

De geselecteerde kandidaat zal aan het einde van de selectieprocedure van ons het verzoek krijgen om een VOG aan te vragen bij de gemeente en na goedkeuring van Justis aan ons te overleggen.

Voor deze functie geldt het risicoprofiel integriteit.

In de laatste fase van de procedure zal een vertegenwoordiging van het cluster worden ingeschakeld.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.