Procesondersteuner commissie Rechtsbescherming

Wat ga je doen?

De commissie Rechtsbescherming adviseert over bezwaren, klachten en administratieve beroepen die worden ingediend tegen (besluiten of gedragingen van) bestuursorganen of medewerkers van de provincie. Het grootste deel van het werk bestaat uit advisering over bezwaren. Deze bezwaren gaan vooral over besluiten tot vergunningverlening, handhaving, subsidieverlening, aanbesteding van werken en leges. In onderstaande wordt voor de eenvoud van de beschrijving uitgegaan van de behandeling van bezwaren.

Als procesondersteuner zorg je dat de hele procedure vlot verloopt en dat de zaken worden ingepland. Je start met het beoordelen of sprake is van een bezwaar. Daarnaast controleer je of het bezwaar compleet is, of er aanvullende stukken nodig zijn, maar ook of machtigingen correct zijn etc. Hierover voer je correspondentie met de bezwaarden. Je taken bestaan verder uit:

 • Bezwaren doorsturen voor reactie naar de afdeling die het besluit waartegen bezwaar bestaat, heeft voorbereid.
 • Plannen van zittingsdagen, ervoor zorgen dat de stukken compleet naar de Commissie gaan en dat de agenda voor de zittingsdag op de website komt te staan. Daarbij stuur je de adviezen van de Commissie door naar de betreffende afdelingen die ze afdoen.
 • Vullen van en werken vanuit het digitale voortgangsbewakingssysteem Anago. Hierin kun je altijd nagaan in welke fase een zaak zit en daar zo nodig op acteren. Je wordt (mede) functioneel beheerder van dit systeem.
 • Constante check of bij de werkzaamheden wordt voldaan aan de vereisten uit de Algemene wet bestuursrecht etc. Indien nodig stuur je van daaruit bij, rekening houdend met de verschillende termijnen die gelden.
 • Voorbereiden van de behandeling van bezwaren door de raadkamer. Hierbij gaat het om bezwaren die duidelijk niet ontvankelijk zijn (bijvoorbeeld omdat ze te laat ingediend zijn).

Wie zijn wij?

Je werkt in een team van zes personen (drie secretarissen en drie procesondersteuners) die heel nauw samenwerken om te zorgen dat bezwaren, klachten en administratieve beroepen goed en tijdig worden afgehandeld door de onafhankelijke commissie Rechtsbescherming. De passie van het team is te zorgen dat er tijdig een goed en onafhankelijke advies komt over door de provincie genomen besluiten.

Als procesondersteuner heb je contact met degenen die bezwaar indienen. Dat kunnen burgers zijn en (vertegenwoordigers van) organisaties. Daarnaast heb je contact met medewerkers van de provincie die namens het college van Gedeputeerde Staten of andere bestuursorganen van de provincie stukken aanleveren voor de zitting. Dat zijn bijvoorbeeld medewerkers van de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, medewerkers van de afdeling Subsidies en ook medewerkers van Omgevingsdiensten.

Team rechtsbescherming is een hecht en gezellig team dat altijd op donderdag werkoverleg heeft waarbij lief en leed worden gedeeld, inhoudelijke onderwerpen worden besproken en zaken over zittingsdagen worden verdeeld. Het team werkt op donderdag op kantoor. Op zittingsdagen (dinsdag 1x in de twee weken) is in ieder geval een deel van het team aanwezig. Op overige dagen is de aanwezigheid wisselend en wordt er ook thuis gewerkt. Dan is er onderling veel contact via MS teams of de telefoon.

Wat bieden wij jou?

Provincie Gelderland is een aantrekkelijke werkgever met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Voor de functie van procesondersteuner commissie Rechtsbescherming verdien je op basis van een 36-urige werkweek minimaal € 3.099,- en maximaal € 4.370,- (salarisschaal 9) afhankelijk van opleiding en werkervaring. Je beschikt over 4 weken vakantieverlof en hebt de mogelijkheid om extra verlof op te bouwen. Daarnaast heb je een persoonlijk ontwikkelbudget van € 5.000, een gezondheidsbudget van € 300,- en een Individueel Keuze Budget (IKB) van (22%) van het jaarsalaris. In het IKB is onder andere het vakantiegeld (8%) en een structurele eindejaarsuitkering (8,3%) opgenomen. Je bepaalt zelf of je een deel laat uitbetalen of dat je verlof koopt. Zo kan je maandelijks actief keuzes maken die passen bij je individuele behoeften.

De functie is voor de duur van één jaar met zicht op een langdurig dienstverband.

Wie zoeken wij?

Als procesondersteuner werk je met verschillende directe collega’s samen aan dezelfde dossiers. Dit maakt het noodzakelijk dat iedereen dezelfde werkwijze hanteert. Je vindt het dan ook fijn om samen te werken en bent hierin zorgvuldig. Daarnaast moet je kunnen schakelen tussen verschillende werkzaamheden en kunnen handelen naar de specifieke situatie (maatwerk leveren). In wel 80% van de gevallen is er maatwerk nodig omdat er iets bijzonders speelt. Je handelt dat maatwerk zoveel mogelijk zelfstandig af en overlegt waar nodig met collega’s. Verder herken je jezelf in de volgende kwaliteiten:

 • Enthousiaste jurist met een afgeronde Hbo-opleiding.
 • Goed gevoel voor processen en inzicht in de juridische vragen die spelen (planning, tijdigheid, bevoegdheid, compleetheid van stukken etc.).
 • Goede communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk) en handig met digitale systemen

Begrip van de bestuurlijke context van het werk en vertrouwelijk om kunnen gaan met de zaken die worden behandeld.

Waar kom je te werken?

Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1.500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en veilig te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en partijen. Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals bijvoorbeeld energietransitie, woningbouw, mobiliteit, natuur of milieu. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol.

Hoe solliciteer je?

Ben jij enthousiast na het lezen van deze vacature en wil je werken bij een professionele organisatie met de samenleving als inspiratiebron? Reageer dan voor 23 april via de sollicitatiebutton. De sollicitatiegesprekken staan gepland op 30 april.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt onderdeel uit de sollicitatieprocedure.

Heb je nog vragen?

Neem voor meer informatie over deze vacature contact op met Nelleke Compaijen (teammanager), via 026-3598331 of c.compaijen@gelderland.nl.
Vragen over je sollicitatie of over het werken bij de provincie Gelderland? Neem dan contact op met Rutger Bal (recruiter), via 06-52801851 of r.bal@gelderland.nl.

We horen graag van je!

Inclusiviteit en diversiteit vinden we heel belangrijk. We staan voor een inclusieve organisatie, waarin iedereen zich veilig en thuis voelt, ongeacht afkomst, gender, seksuele oriëntatie, religie, leeftijd, sociaaleconomische achtergrond of afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom nodigen we iedereen uit om te solliciteren die zich herkent in het bovenstaande vacatureprofiel.

Meer weten over werken bij provincie Gelderland? Bekijk dan onze website:  https://www.gelderland.nl/themas/organisatie/werken-bij-de-provincie 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Projectleider Innovatie Landbouw

Wat ga je doen?

De Nederlandse landbouw staat voor een grote transitie. Om dit duurzaam op de rit te krijgen wordt vanaf 2022 op initiatief van provincie Gelderland samengewerkt met andere provincies, vijf deelsectoren uit de veehouderij en het ministerie van LNV in het Samenwerkingsverband Zandprovincies/Deelsectoren Veehouderij. Sinds 2024 is dit samenwerkingsverband uitgebreid naar alle provincies en wordt het werkterrein langzaam uitgebreid naar de hele landbouw. Het uitvoeringsprogramma wordt geleid door een extern Programmamanagement.

Parallel daaraan heeft het Ministerie van LNV op 4 December 2023 een Regieorgaan Versnelling Verduurzaming opgericht en is een convenant getekend met stakeholders (waaronder provincies, VNG en deelsectoren uit de veehouderij). Regieorgaan en Samenwerkingsverband gaan nauw samenwerken bij het toetsen via pilots en fieldlabs van duurzame innovaties die stand gaan houden bij de rechter.

Als projectleider Innovatie Landbouw zit je namens provincie Gelderland in het kernteam van het Samenwerkingsverband en in andere landelijke en regionale overleggen en werkgroepen, waarbij je de provinciale belangen behartigt bij externe stakeholders. Ook ben je het aanspreekpunt binnen Gelderland voor collega’s, Gedeputeerde Staten (GS) en Provinciale Staten (PS), voor vragen, processen, besluiten en regelingen over het Samenwerkingsverband. Verder heb je onder andere de volgende taken:

 • Samen met collega’s van andere provincies ontwikkelingen afstemmen met LNV en de sectoren uit de landbouw (zoals uit te voeren onderzoeken, in te zetten subsidieregelingen, en de resultaten daarvan).
 • Afspraken maken in het Kernteam van het Samenwerkingsverband en vanuit het Kernteam met het Regieorgaan over uit te voeren pilots in Gelderland; je zet bestaande maar ook nieuwe instrumenten in om deze te cofinancieren. Dit doe je samen met een directe collega, die betrokken is bij diverse innovatieve (pilot)projecten in Gelderland
 • Namens de verschillende provincies ben je verantwoordelijk voor de financiering van het externe Programmamanagement van het Samenwerkingsverband en het doorsluizen van financiering naar de andere provincies.
 • Voor de aansturing van het Programmamanagement zit je in een stuurgroep van provincies en sectoren
 • Zelfstandig oppakken van vragen op die een relatie hebben met het project en verbinding leggen naar aanpalende sectoren: tuin- en akkerbouw, water, natuur, economie, vitaal platteland.

Daarnaast geef je voorlichting over het programma aan collega’s, agrariërs en politiek belangstellenden en zorg je voor afstemming tussen overheden en andere ketenpartners waar je adviezen en annotaties voor opstelt.

Wie zijn wij?

Je bent onderdeel van het themateam Agrifood en werkt samen met de 16 collega’s van het team, maar ook met collega’s van Economie, Water, Natuur, Vergunningen en het VLGG (Vitaal Landelijk Gebied Gelderland). Voor financieel en juridisch instrumentarium werken we samen in multidisciplinaire teams (MDT’s). Je draagt bij aan de documenten van de Planning- en Controlcyclus van de provincie en je legt verantwoording af aan GS en informeert PS voor dit project.

Wekelijks komen we als team Agrifood bij elkaar om de stand van zaken van verschillende projecten en programma’s te melden (Keek op de Week). Iedere 6 weken gaan we daarbij de diepte in. Als team onderhouden we contact met andere overheden (Rijk, IPO, Gemeenten en Waterschappen) en met het maatschappelijke middenveld (samenwerkingsorganisaties van boeren, sectoren, voedselproducenten, natuur- en milieuorganisaties en kennisinstituten).

Hierbij vertegenwoordig jij de provincie Gelderland in het kernteam van het landelijke programma Versnelling Emissiereductie Duurzame Veehouderij. Dit kernteam vergadert iedere twee weken (om en om fysiek/digitaal). Het bestaat uit vertegenwoordigers van provincies en sectoren in de veehouderij en wordt aangestuurd door een consortium dat gezamenlijk verantwoordelijk is voor het programmamanagement. In jouw rol leg je verantwoording af aan de Teammanager Agrifood. 

Wat bieden wij jou?

Provincie Gelderland is een aantrekkelijke werkgever met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Voor de functie van Projectleider Innovatie Landbouw verdien je op basis van een 36-urige werkweek minimaal € 4.466,- en maximaal € 6.323,- (salarisschaal 12) afhankelijk van opleiding en werkervaring. Je beschikt over 4 weken vakantieverlof en hebt de mogelijkheid om extra verlof op te bouwen. Daarnaast heb je een persoonlijk ontwikkelbudget van € 6.000, een gezondheidsbudget van € 300,- en een Individueel Keuze Budget (IKB) van (22%) van het jaarsalaris. In het IKB is onder andere het vakantiegeld (8%) en een structurele eindejaarsuitkering (8,3%) opgenomen. Je bepaalt zelf of je een deel laat uitbetalen of dat je verlof koopt. Zo kan je maandelijks actief keuzes maken die passen bij je individuele behoeften.

De functie is voor de duur van één jaar met zicht op een langdurig dienstverband.

Wie zoeken wij?

In deze functie is het belangrijk dat je resultaatgericht bent en goed kan samenwerken. Je bent een volwaardige gesprekspartner aan tafel met diverse partijen: andere overheden, veehouderij-sectoren en gebiedspartijen. Je hebt begrip voor de positie en belangen van de ander en op die manier weet je meerwaarde te creëren. Door jouw uitstekende contactuele eigenschappen kun je effectief schakelen op alle niveaus. Daarnaast herken je jezelf in de volgende kwaliteiten:

 • Bij voorkeur een Wo-opleiding, maar ten minste een Hbo+ werk- en denkniveau
 • Basiskennis van agrarische bedrijven, economie en verdienmodellen
 • Kennis van innovaties in de landbouw, RAV-systematiek, vergunningverlening, mestverwaarding (Renure)
 • Beschikking over een netwerk in de sector of je bent in staat dat snel op te bouwen
 • Ervaring als projectleider, je kunt goed plannen en organiseren

Bij voorkeur ervaring binnen een overheidsorganisatie en beschikt over bestuurlijke sensitiviteit.

Waar kom je te werken?

Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1.500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en veilig te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en partijen. Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals bijvoorbeeld energietransitie, woningbouw, mobiliteit, natuur of milieu. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol.

Hoe solliciteer je?

Ben jij enthousiast na het lezen van deze vacature en wil je werken bij een professionele organisatie met de samenleving als inspiratiebron? Reageer dan voor 23 april via de sollicitatiebutton. De sollicitatiegesprekken staan gepland in de week van 29 april.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt onderdeel uit de sollicitatieprocedure.

Heb je nog vragen?

Neem voor meer informatie over deze vacature contact op met Marjoos van den Berg (teammanager), via 026-3599738 of m.vanden.berg@gelderland.nl.
Vragen over je sollicitatie of over het werken bij de provincie Gelderland? Neem dan contact op met Rutger Bal (recruiter), via 06-52801851 of r.bal@gelderland.nl.

We horen graag van je!

Inclusiviteit en diversiteit vinden we heel belangrijk. We staan voor een inclusieve organisatie, waarin iedereen zich veilig en thuis voelt, ongeacht afkomst, gender, seksuele oriëntatie, religie, leeftijd, sociaaleconomische achtergrond of afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom nodigen we iedereen uit om te solliciteren die zich herkent in het bovenstaande vacatureprofiel.

Meer weten over werken bij provincie Gelderland? Bekijk dan onze website:  https://www.gelderland.nl/themas/organisatie/werken-bij-de-provincie 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Energieplanoloog

Wat ga je doen?

In 2023 is het beleidskader GEIS (Gelderse Energie Infrastructuur) vastgesteld. Het programma GEIS bestaat uit drie sporen, te weten:

spoor 1: Uitbreiding van netwerken
spoor 2: Integraal programmeren van toekomstige energie-infrastructuur
spoor 3: Slimme decentrale oplossingen

Binnen GEIS is de provincie met name aan zet als het gaat om het integraal programmeren van energie-infrastructuur (spoor 2). De provincie heeft een regierol als het gaat om de ruimtelijk planning van de toekomstige energie-infrastructuur (energieplanologie). Want de ruimte in Gelderland is schaars. Dit vraagt van ons college structurerende ruimtelijke en economische keuzes (wat doen we waar?). De provincie legt hierbij de verbinding tussen lokale en regionale knelpunten en het landelijke energiesysteem. Samen met Rijk, gemeenten, regio’s en netbeheerder maken we hierin keuzes.

Je bent de projectleider voor de provinciale energievisie en de hieruit volgende programmering van provinciale energieprojecten, in het meerjarige investeringsprogramma Energie en Klimaat (pMIEK). De energievisie wordt volgens plan na de zomer vastgesteld en de pMIEK in februari 2025. Hierin heb jij onder andere de volgende verantwoordelijkheden:

 • Zorgen voor de totstandkoming van de energievisie en pMIEK. Dit doe je in goed overleg met de regionaal samenwerkende gemeenten en de netbeheerders waarbij je de focus hebt op het provinciaal belang.
 • Verbinden van de inhoudelijke themaprogramma’s (energie en klimaat, mobiliteit, economie, wonen) en de regioteams (gebiedsprogramma’s).
 • Schrijven van GS (gedeputeerde staten)- en Statenbrieven met als doel het goed afwegen van de energievisie in de Omgevingsvisie. Hierbij ga je het gesprek aan met ons college en de portefeuillehouder.
 • Lid van het interne programmateam GEIS en van het externe kernteam GEIS met de verschillende regio’s.
 • Meedraaien in IPO (interprovinciaal) werkgroepen en rapporteren aan de Energyboard Gelderland waar netbeheerders, regio’s en de provincie samenkomen.

Deze taken voer je uit vanuit een bredere context waarin ruimtelijke belangen moeten worden afgewogen en projecten worden uitgevoerd. De ambities uit het provinciale Coalitieakkoord, de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland, de beleidsprogramma’s, en ook het nationale Regeerakkoord zullen nog duidelijker vanuit een integraal ruimtelijk perspectief in uitvoerings- en investeringsagenda’s en afspraken voor gebieden moeten landen. 

Wie zijn wij?

Organisatorisch maak je onderdeel uit van het themateam Energie en Klimaat. Hier werken we met ca. 15 collega’s aan uiteenlopende opgaven zoals, duurzame opwek, warmte en klimaat. Het programma GEIS staat vanwege de ruimtelijke impact centraal in het integraal omgevingsgericht werken binnen de provincie. Dat betekent dat je nauw samenwerkt met de regioteam en regiomanagers.  De provincie pakt steeds meer haar “rol in de ruimte” om versneld met partners (gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties, bedrijven en kennisinstellingen), via partnerschap en een soms vernieuwde samenwerking tot gebiedsuitwerkingen. In de praktijk zul je veel afstemmen met de programmamanager GEIS die je inhoudelijk opdrachtgever en ook sparringpartner is.

Wat bieden wij jou?

Provincie Gelderland is een aantrekkelijke werkgever met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Voor de functie van Projectleider energievisie verdien je op basis van een 36-urige werkweek minimaal €4.466,- en maximaal €6.323,- (salarisschaal 12) afhankelijk van opleiding en werkervaring. Je beschikt over 4 weken vakantieverlof en hebt de mogelijkheid om compensatieverlof op te bouwen. Daarnaast heb je een persoonlijk ontwikkelbudget van € 5.000, een gezondheidsbudget van € 300,- en een Individueel Keuze Budget (IKB) van (22%) van het jaarsalaris. In het IKB is onder andere het vakantiegeld (8%) en een structurele eindejaarsuitkering (8,3%) opgenomen. Je bepaalt zelf of je een deel laat uitbetalen of dat je verlof koopt. Zo kan je maandelijks actief keuzes maken die passen bij je individuele behoeften.

De functie is voor de duur van één jaar met zicht op een langdurig dienstverband. 

Wie zoeken wij?

Het gevoel dat oproept bij je is dat je zin hebt in deze mooie uitdagende klus met een grote maatschappelijke urgentie. Je weet moeiteloos te schakelen tussen beleid, organisatie en uitvoering. Hierbij ben je in staat om een stevige en duidelijke positie in te nemen tussen de belangen extern en onze eigen organisatie. Hierbij neem je initiatief, heb je overtuigingskracht en waar nodig hak je knopen door. Verder ben je goed in het opbouwen van een netwerk en heb je een goed gevoel voor politiek bestuurlijke belangen. Dit met als doel om te komen tot overeenstemming met alle partijen. Verder herken je jezelf in de volgende kwaliteiten:

 • Hbo+ werk- en denkniveau.
 • Ervaring en/of affiniteit met ruimtelijke ordening.
 • Kennis van omgevingsgericht werken.
 • Aantoonbare werkervaring in de rol van projectleider.

Waar kom je te werken?

Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1.500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en veilig te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en partijen.

Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals bijvoorbeeld energietransitie, woningbouw, mobiliteit, natuur of milieu. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol.

Hoe solliciteer je?

Ben jij enthousiast na het lezen van deze vacature en wil je werken bij een professionele organisatie met de samenleving als inspiratiebron? Reageer dan voor 25 april via de sollicitatiebutton. 

Heb je nog vragen?

Neem voor meer informatie over deze vacature contact op met Willem Huntink (programmamanager), via 0652802125 of w.huntink@gelderland.nl.

Vragen over je sollicitatie of over het werken bij de provincie Gelderland? Neem dan contact op met Sven Boogaard (recruiter), via 0652800475 of s.boogaard@gelderland.nl.

We horen graag van je!

Inclusiviteit en diversiteit vinden we heel belangrijk. We staan voor een inclusieve organisatie, waarin iedereen zich veilig en thuis voelt, ongeacht afkomst, gender, seksuele oriëntatie, religie, leeftijd, sociaaleconomische achtergrond of afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom nodigen we iedereen uit om te solliciteren die zich herkent in het bovenstaande vacatureprofiel.

Meer weten over werken bij provincie Gelderland? Bekijk dan onze website:  https://www.gelderland.nl/themas/organisatie/werken-bij-de-provincie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Programmanager regio Stedendriehoek

Wat ga je doen?

Samen met het Rijk, gemeenten en waterschappen is de provincie Gelderland aan zet om de Gelderse koers te bepalen voor de grote opgaven die spelen in ons land voor de komende 20 tot 30 jaar. Diverse onderwerpen spelen hier een grote rol, denk daarbij aan het bouwen van woningen, uitbreiding van werklocaties, natuurherstel, de energietransitie en het duurzamer maken van de landbouw.

Om de doelstellingen te behalen kiezen wij voor aanpak waarbij langjarige, regionale samenwerking met de gemeente en waterschappen centraal staat. Uiteindelijk met als doel om de opgaven op elkaar af te stemmen en uitgevoerd te krijgen. Wonen, werken, mobiliteit, natuur, energie en landbouw hangen immers nauw samen (niet alles kan overal) en voor de realisatie van de daarbinnen gestelde doelen hebben de verschillende actoren elkaar nodig.

Vanuit de provincie hebben we de provincie opgedeeld in diverse regio’s te weten:

 • Kop van de Veluwe
 • EHPZ (Ermelo, Harderwijk, Putten en Zeewolde)
 • Achterhoek
 • Stedendriehoek
 • Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
 • Fruitdelta Rivierenland
 • Foodvalley

We gaan omgevingsgericht te werk en in 2023 zijn per regio alle ruimtelijke vraagstukken op basis van huidig beleid van gemeenten, waterschappen en de provincie bij elkaar gebracht in het regioarrangement: een interbestuurlijke agenda. In 2024 werken we dit regioarrangement i.v.m. voorbereiding op uitvoering in gebieden in de regio uit in gebiedsprogramma’s waarbij we de al lopende gebiedsprocessen meenemen.

Als programmamanager kom je te werken in één van de regioteams en is de kern van je opdracht het verbinden van onze organisatie met het rijk, gemeenten, provincies en andere stakeholders die een rol spelen bij deze grote uitdagende opgaven. Dit is niet alleen extern gericht, maar ook intern in de organisatie verbind je de diverse themateams met de gebiedsprogrammering om zo onze doelen en ambities te realiseren. Concreet heb je hierin onder andere de volgende taken:

 • Sturen op gemaakte afspraken met partners over activiteiten en inzet om doelstellingen te behalen binnen de afgesproken kaders. Hierbij neem je het voortouw om de provinciale inzet te vertegenwoordigen, organiseren en te programmeren.
 • Het (laten) opstellen van gebiedsprogramma’s met de overheden en betrokken partijen in de regio die richting geven aan de uitvoering van de regioarrangementen. Hierbij houd je overzicht en inzicht in de regionale ontwikkelingen en kan je deze vertalen naar een advies.
 • In kaart brengen van bestaande gebiedsprogramma’s in de regio zodat er een goed overzicht en inzicht is in welke mate het regioarrangement al is geprogrammeerd in lopende (deel) programma’s.
 • Opdrachtgever voor het opzetten van gebiedsprocessen en waar nodig lever je je bijdrage in het ontwikkelen van nieuwe instrumenten (subsidies, vergunningen, aanpassingen, etc.)
 • Samenhang bewaken in beleid en werkwijzen voor Gelderland als geheel. Je weet daarbij welke inzet en expertise van de themateams nodig is.

Naast bovenstaande taken heb je ook de taak om de plannen naar uitvoering te brengen. De uitvoering van de regio arrangementen door gebiedsprogramma’s is een relatief onbekend terrein waarbij niet alleen de inhoud, maar ook het proces en de overdracht naar de uitvoeringen verdere uitwerking behoeft. Jij als programmamanager geeft dit verder vorm (ondersteund door het projectteam).

Voor deze vacature ga je specifiek aan de slag in de regio Stedendriehoek. In de contourennotitie van het Rijk wordt de regio Stedendriehoek aangeduid als regio voor een brede schaalsprong. Het doel hiervan is in de komende twee jaar te komen tot een verstedelijkingsstrategie waarbij belangen vanuit de bouwstenen leefomgeving, economie, bereikbaarheid en wonen in gebiedsprocessen worden afgewogen om tot een optimale inrichting van het gebied te komen.

We doen dit volgens de principes en uitwerking van het Regioarrangement voor de Stedendriehoek. Op die wijze zal er naast de bouw van woningen ook meer landschap, goede bereikbaarheid, duurzaamheid, werkgelegenheid, klimaatadaptatie etc. toegevoegd worden. Dit doen we vanuit de éénoverheids-gedachte waarbij de sturing en rollen nog uitgewerkt moet worden, samen met 8 gemeenten, 3 waterschappen, twee provincies en het Rijk. De eerste stappen zijn gezet en voor de zomer komt er een eerste contourenschets richting verdere afspraken met het Rijk.

Wie zijn wij?

De regioteams hebben een bijzondere positie binnen onze organisatie. Je werkt uiteraard voor de algehele doelstellingen van de provincie, maar vanuit je team heb je een specifieke regio als aandachtsgebied. De regioteams bestaan uit een regiomanager, een regiosecretaris en collega’s die verantwoordelijk zijn voor de verbinding met grote thema’s. 

Extern onderhoud je de contacten met de overheden, bedrijven en overige stakeholders in de betreffende regio en intern werk je veelvuldig samen met je collega programmamanagers in het team, de programmamanagers van de overige regioteams, de projectgroep omgevingsgericht werken, het afstemmingsoverleg omgevingsgericht werken en de diverse thema programma’s. Uiteindelijk zorg je voor het realiseren van de lange termijn belangen van de provincie binnen de regio.

Wat bieden wij jou?

Provincie Gelderland is een aantrekkelijke werkgever met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Voor de functie van programmamanager verdien je op basis van een 36-urige werkweek minimaal €4.466,- en maximaal €6.323,- (salarisschaal 12) afhankelijk van opleiding en werkervaring. Je beschikt over 4 weken vakantieverlof en hebt de mogelijkheid om compensatieverlof op te bouwen. Daarnaast heb je een persoonlijk ontwikkelbudget van € 5.000, een gezondheidsbudget van € 300,- en een Individueel Keuze Budget (IKB) van (22%) van het jaarsalaris. In het IKB is onder andere het vakantiegeld (8%) en een structurele eindejaarsuitkering (8,3%) opgenomen. Je bepaalt zelf of je een deel laat uitbetalen of dat je verlof koopt. Zo kan je maandelijks actief keuzes maken die passen bij je individuele behoeften.

De functie is onderdeel van de inrichting van de manier waarop wij Omgevingsgericht werken, die de komende tijd steeds verder in ons organisatie wordt ingebed. Daarom is de functie vooralsnog voor één jaar met uitzicht op een vast dienstverband.

Wie zoeken wij?

In de functie van programmamanager ben je sterk in het verbinden van inhoudelijke specialisten en gebiedsprocessen en ook netwerken gaat je goed af. Je maakt hierbij goede afwegingen en weet de verschillende belangen scherp te houden. Jij staat met één been binnen de provinciale organisatie en met één been buiten. Het spanningsveld wat hieruit voort kan komen is voor jou niet onbekend en door je open houding, oplossingsgerichtheid en samenwerkingsgerichtheid weet je dit zo goed als mogelijk te managen. Doordat je sterk bent in het verbinden weet je hoe de verschillende belangen en resultaten goed op elkaar afgestemd kunnen worden waardoor er een eindresultaat komt te staan waar alle partijen zich in kunnen vinden. Als laatste ben je resultaatgericht. Je bent in staat om een lange termijnvisie te vertalen naar korte termijn acties. Verder herken je jezelf in de volgende kwaliteiten:

 • Wo werk- en denkniveau en relevante ervaring wat passend is bij deze functie.
 • Ervaring met werken in complexe processen en/of projecten in of met het publieke domein.
 • Bij voorkeur ervaring met gebiedsontwikkeling of grote projecten samen met partners in het fysieke domein.
 • Goede kennis van bedrijfsvoering en procesregie.
 • Door opgedane ervaring in staat om collega’s te begeleiden en beschik je over leiderschapskwaliteiten.

Waar kom je te werken?

Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1.500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en veilig te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en partijen.

Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals bijvoorbeeld energietransitie, woningbouw, mobiliteit, natuur of milieu. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol.

Hoe solliciteer je?

Ben jij enthousiast na het lezen van deze vacature en wil je werken bij een professionele organisatie met de samenleving als inspiratiebron? Reageer dan voor 25 april via de sollicitatiebutton. 

Op dit moment zoeken wij in meerdere regio’s een programmamanager. Naast deze vacature ook interesse in een andere regio? Voel je vrij je voorkeuren te benoemen in je motivatiebrief.

Een VOG maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Heb je nog vragen?

Neem voor meer informatie over deze vacature contact op met Rudy Uwland (regiomanager), via 0652802215 of r.uwland@gelderland.nl.  

Vragen over je sollicitatie of over het werken bij de provincie Gelderland? Neem dan contact op met Sven Boogaard (recruiter), via 0652800475 of s.boogaard@gelderland.nl.

We horen graag van je!

Inclusiviteit en diversiteit vinden we heel belangrijk. We staan voor een inclusieve organisatie, waarin iedereen zich veilig en thuis voelt, ongeacht afkomst, gender, seksuele oriëntatie, religie, leeftijd, sociaaleconomische achtergrond of afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom nodigen we iedereen uit om te solliciteren die zich herkent in het bovenstaande vacatureprofiel.

Meer weten over werken bij provincie Gelderland? Bekijk dan onze website:  https://www.gelderland.nl/themas/organisatie/werken-bij-de-provincie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Programmanager regio Kop van de Veluwe en EHPZ (2 fte)

Wat ga je doen?

Samen met het Rijk, gemeenten en waterschappen is de provincie Gelderland aan zet om de Gelderse koers te bepalen voor de grote opgaven die spelen in ons land voor de komende 20 tot 30 jaar. Diverse onderwerpen spelen hier een grote rol, denk daarbij aan het bouwen van woningen, uitbreiding van werklocaties, natuurherstel, de energietransitie en het duurzamer maken van de landbouw.

Om de doelstellingen te behalen kiezen wij voor aanpak waarbij langjarige, regionale samenwerking met de gemeente en waterschappen centraal staat. Uiteindelijk met als doel om de opgaven op elkaar af te stemmen en uitgevoerd te krijgen. Wonen, werken, mobiliteit, natuur, energie en landbouw hangen immers nauw samen (niet alles kan overal) en voor de realisatie van de daarbinnen gestelde doelen hebben de verschillende actoren elkaar nodig.

Vanuit de provincie hebben we de provincie opgedeeld in diverse regio’s te weten:

 • Kop van de Veluwe
 • EHPZ (Ermelo, Harderwijk, Putten en Zeewolde)
 • Achterhoek
 • Stedendriehoek
 • Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
 • Fruitdelta Rivierenland
 • Foodvalley

Aan elke regio is een regioteam verbonden. Voor de regio’s Kop van de Veluwe en EHPZ is er één gezamenlijk regioteam. In het team werkt één andere programmamanager, een regiomanager, twee regiosecretarissen en ondersteuners.  We gaan omgevingsgericht te werk en in 2023 zijn per regio alle ruimtelijke vraagstukken op basis van huidig beleid van gemeenten, waterschappen en de provincie bij elkaar gebracht in het regioarrangement: een interbestuurlijke agenda. In 2024 werken we dit regioarrangement i.v.m. voorbereiding op uitvoering in gebieden in de regio uit in gebiedsprogramma’s waarbij we de al lopende gebiedsprocessen meenemen.

Als programmamanager kom je te werken in één van de regioteams. De kern van je opdracht is het verbinden van onze organisatie met het Rijk, gemeenten, provincies en andere stakeholders die een rol spelen bij deze grote uitdagende opgaven. Dit is niet alleen extern gericht, maar ook intern in de organisatie verbind je de diverse inhoudelijke themateams met de gebiedsprogrammering gericht op uitvoering van doelen en ambities. Concreet heb je hierin onder andere de volgende taken:

 • Sturen op gemaakte afspraken met partners over activiteiten en inzet om doelstellingen te behalen binnen de afgesproken kaders. Hierbij neem je het voortouw om de provinciale inzet te vertegenwoordigen, organiseren en te programmeren.
 • Het (laten) opstellen van gebiedsprogramma’s met de overheden en betrokken partijen in de regio die richting geven aan de uitvoering van de regioarrangementen. Hierbij houd je overzicht en inzicht in de regionale ontwikkelingen en kan je deze vertalen naar een advies.
 • In kaart brengen van bestaande gebiedsprogramma’s in de regio zodat er een goed overzicht en inzicht is in welke mate het regioarrangement al is geprogrammeerd in lopende (deel) programma’s.
 • Opdrachtgever voor het opzetten van gebiedsprocessen en waar nodig lever je je bijdrage in het ontwikkelen van nieuwe instrumenten (subsidies, vergunningen, aanpassingen, etc.)
 • Samenhang bewaken in beleid en werkwijzen voor Gelderland als geheel. Je weet daarbij welke inzet en expertise van de themateams nodig is.

Het programma VLGG (Vitaal landelijk gebied Gelderland) is van grote invloed op de gebiedsprogrammering. Het VLGG is nog geen vastgesteld beleidsprogramma en dus nog niet verwerkt in de regioarrangementen. Wel zijn de beleidskaders die PS in december 2022 heeft vastgesteld meegenomen. En ook andere vastgestelde doelen voor bv klimaat, natuur, landbouw en water. De verwerking van VLGG doelen in de regioarrangementen en/of gebiedsprogramma’s volgt na vaststelling van het VLGG eind 2024, maar wordt vooruitlopend daarop waar mogelijk ook meegenomen in de integrale gebiedsprogrammering. Eén van de te werven collega’s is in eerste instantie voor het  landelijk gebied  aanspreekpunt. En wanneer, binnen een gebiedsproces, daar andere thema’s aan verbonden zijn (e.g. mobiliteit, wonen) neem je die mee in de programmering.

Naast bovenstaande taken heb je ook de taak om de plannen naar uitvoering te brengen. De uitvoering van de regio arrangementen door gebiedsprogramma’s is een relatief onbekend terrein waarbij niet alleen de inhoud, maar ook het proces en de overdracht naar de uitvoeringen verdere uitwerking behoeft. Jij als programmamanager geeft dit verder vorm (ondersteund door het projectteam). 

Voor deze vacature ga je specifiek aan de slag in het gecombineerde gebied van de EHPZ en de gebied Kop van de Veluwe, die bestaat uit de gemeenten Heerde, Hattem, Oldebroek, Elburg en Nunspeet.  De Kop van de Veluwe is onderdeel van  de regio Zwolle. Deze regio heeft een strategisch meerjaren agenda en is ook NOVEX gebied met inherent daaraan een verstedelijkingsstrategie. Onze rol en betrokkenheid willen we hierin vergroten door onder andere deelname aan diverse overleggen en interne afstemming en betrokkenheid op voor ons relevante thema’s als water, mobiliteit, economie en klimaatadaptie. De EHPZ die bestaat uit de gemeenten Ermelo, Harderwijk, Putten en Zeewolde omsluiten het Wolderwijd en het Nulder-nauw. De vier gemeenten zijn onderdeel van hetzelfde Daily Urban System. Verhuizingen, werk en recreatie vinden veel binnen de regio plaats. De vervlechting van de vier gemeenten is een kwaliteit van deze regio, die zich wil ontwikkelen tot een zelfvoorzienende regio. 

Deze manier van werken is nieuw voor onze organisatie. Het is daarmee zeker nog geen routine. In het regioteam werken we samen aan het verder ontwikkelen van de processen en de manier van werken in de context van de organisatieontwikkeling en de samenwerking met de externe partners. Na de werving gaan we samen met jou de taken over deze beide regio’s verder verdelen.

Wie zijn wij?

De regioteams hebben een bijzondere positie binnen onze organisatie. Je werkt uiteraard voor de algehele doelstellingen van de provincie, maar vanuit je team heb je een specifieke regio als aandachtsgebied. De regioteams bestaan uit een regiomanager, twee regiosecretarissen, een programmamanager en ondersteuners. 

Extern onderhoud je de contacten met de overheden, bedrijven en overige stakeholders in de betreffende regio en intern werk je veelvuldig samen met je collega programmamanagers in het team, de programmamanagers van de overige regioteams, de projectgroep omgevingsgericht werken, het afstemmingsoverleg omgevingsgericht werken en de diverse thema programma’s.

Uiteindelijk zorg je voor het realiseren van de lange termijn belangen van de provincie binnen de regio.

Wat bieden wij jou?

Provincie Gelderland is een aantrekkelijke werkgever met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Voor de functie van programmamanager verdien je op basis van een 36-urige werkweek minimaal €4.466,- en maximaal €6.323,- (salarisschaal 12) afhankelijk van opleiding en werkervaring. Je beschikt over 4 weken vakantieverlof en hebt de mogelijkheid om compensatieverlof op te bouwen. Daarnaast heb je een persoonlijk ontwikkelbudget van € 5.000, een gezondheidsbudget van € 300,- en een Individueel Keuze Budget (IKB) van (22%) van het jaarsalaris. In het IKB is onder andere het vakantiegeld (8%) en een structurele eindejaarsuitkering (8,3%) opgenomen. Je bepaalt zelf of je een deel laat uitbetalen of dat je verlof koopt. Zo kan je maandelijks actief keuzes maken die passen bij je individuele behoeften.

De functie is onderdeel van de inrichting van de manier waarop wij Omgevingsgericht werken, die de komende tijd steeds verder in ons organisatie wordt ingebed. Daarom is de functie vooralsnog voor één jaar met uitzicht op een vast dienstverband.

Wie zoeken wij?

In de functie van programmamanager ben je sterk in het verbinden van inhoudelijke specialisten en gebiedsprocessen en ook netwerken gaat je goed af. Je maakt hierbij goede afwegingen en weet de verschillende belangen scherp te houden. Jij staat met één been binnen de provinciale organisatie en met één been buiten. Het spanningsveld wat hieruit voort kan komen is voor jou niet onbekend en door je open houding, oplossingsgerichtheid en samenwerkingsgerichtheid weet je dit zo goed als mogelijk te managen. Doordat je sterk bent in het verbinden weet je hoe de verschillende belangen en resultaten goed op elkaar afgestemd kunnen worden waardoor er een eindresultaat komt te staan waar alle partijen zich in kunnen vinden. Als laatste ben je resultaatgericht. Je bent in staat om een lange termijnvisie te vertalen naar korte termijn acties. Verder herken je jezelf in de volgende kwaliteiten:

 • Wo werk- en denkniveau en relevante ervaring wat passend is bij deze functie.
 • Ervaring met werken in complexe processen en/of projecten in of met het publieke domein.
 • Bij voorkeur ervaring met gebiedsontwikkeling of grote projecten samen met partners in het fysieke domein.
 • Goede kennis van bedrijfsvoering en procesregie.
 • Door opgedane ervaring in staat om collega’s te begeleiden en beschik je over leiderschapskwaliteiten.

Waar kom je te werken?

Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1.500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en veilig te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en partijen.

Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals bijvoorbeeld energietransitie, woningbouw, mobiliteit, natuur of milieu. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol.

Hoe solliciteer je?

Ben jij enthousiast na het lezen van deze vacature en wil je werken bij een professionele organisatie met de samenleving als inspiratiebron? Reageer dan voor 25 april via de sollicitatiebutton. 

Op dit moment zoeken wij in meerdere regio’s een programmamanager. Naast deze vacature ook interesse in een andere regio? Voel je vrij je voorkeuren te benoemen in je motivatiebrief.

Een VOG maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Heb je nog vragen?

Neem voor meer informatie over deze vacature contact op met Tammo Hoogakker (regiomanager), via 0652802069 of t.hoogakker@gelderland.nl.

Vragen over je sollicitatie of over het werken bij de provincie Gelderland? Neem dan contact op met Sven Boogaard (recruiter), via 0652800475 of s.boogaard@gelderland.nl.

We horen graag van je!

Inclusiviteit en diversiteit vinden we heel belangrijk. We staan voor een inclusieve organisatie, waarin iedereen zich veilig en thuis voelt, ongeacht afkomst, gender, seksuele oriëntatie, religie, leeftijd, sociaaleconomische achtergrond of afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom nodigen we iedereen uit om te solliciteren die zich herkent in het bovenstaande vacatureprofiel.

Meer weten over werken bij provincie Gelderland? Bekijk dan onze website:  https://www.gelderland.nl/themas/organisatie/werken-bij-de-provincie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Programmamanager regio Achterhoek (2 fte)

Wat ga je doen?

Samen met het Rijk, gemeenten en waterschappen is de provincie Gelderland aan zet om de Gelderse koers te bepalen voor de grote opgaven die spelen in ons land voor de komende 20 tot 30 jaar. Diverse onderwerpen spelen hier een grote rol, denk daarbij aan het bouwen van woningen, uitbreiding van werklocaties, natuurherstel, de energietransitie en het duurzamer maken van de landbouw.

Om de doelstellingen te behalen kiezen wij voor aanpak waarbij langjarige, regionale samenwerking met de gemeente en waterschappen centraal staat. Uiteindelijk met als doel om de opgaven op elkaar af te stemmen en uitgevoerd te krijgen. Wonen, werken, mobiliteit, natuur, energie en landbouw hangen immers nauw samen (niet alles kan overal) en voor de realisatie van de daarbinnen gestelde doelen hebben de verschillende actoren elkaar nodig.

Vanuit de provincie hebben we de provincie opgedeeld in diverse regio’s te weten:

 • Kop van de Veluwe
 • EHPZ (Ermelo, Harderwijk, Putten en Zeewolde)
 • Achterhoek
 • Stedendriehoek
 • Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
 • Fruitdelta Rivierenland
 • Foodvalley

We gaan omgevingsgericht te werk en in 2023 zijn per regio alle ruimtelijke vraagstukken op basis van huidig beleid van gemeenten, waterschappen en de provincie bij elkaar gebracht in het regioarrangement: een interbestuurlijke agenda. In 2024 werken we dit regioarrangement i.v.m. voorbereiding op uitvoering in gebieden in de regio uit in gebiedsprogramma’s waarbij we de al lopende gebiedsprocessen meenemen.

Als programmamanager kom je te werken in één van de regioteams. In het team werken 2 andere programmamanagers, een regiomanager, regiosecretaris en ondersteuner. De kern van je opdracht is het verbinden van onze organisatie met het Rijk, gemeenten, provincies en andere stakeholders die een rol spelen bij deze grote uitdagende opgaven. Dit is niet alleen extern gericht, maar ook intern in de organisatie verbind je de diverse inhoudelijke themateams met de gebiedsprogrammering gericht op uitvoering van doelen en ambities. Concreet heb je hierin onder andere de volgende taken:

 • Sturen op gemaakte afspraken met partners over activiteiten en inzet om doelstellingen te behalen binnen de afgesproken kaders. Hierbij neem je het voortouw om de provinciale inzet te vertegenwoordigen, organiseren en te programmeren.
 • Het (laten) opstellen van gebiedsprogramma’s met de overheden en betrokken partijen in de regio die richting geven aan de uitvoering van de regioarrangementen. Hierbij houd je overzicht en inzicht in de regionale ontwikkelingen en kan je deze vertalen naar een advies.
 • In kaart brengen van bestaande gebiedsprogramma’s in de regio zodat er een goed overzicht en inzicht is in welke mate het regioarrangement al is geprogrammeerd in lopende (deel) programma’s.
 • Opdrachtgever voor het opzetten van gebiedsprocessen en waar nodig lever je je bijdrage in het ontwikkelen van nieuwe instrumenten (subsidies, vergunningen, aanpassingen, etc.)
 • Samenhang bewaken in beleid en werkwijzen voor Gelderland als geheel. Je weet daarbij welke inzet en expertise van de themateams nodig is.

Voor deze vacature ga je specifiek aan de slag in de regio Achterhoek. De regio kenmerkt zich als een regio met een eigen identiteit gericht op samenwerken, uitvoeren en innoveren. Binnen de regio is er een prachtige groen woon- en leefomgeving, een bloeiende en innovatieve maakindustrie, kennisintensieve landbouwbedrijven en een cultuur van samenwerken en vertrouwen. In het regioarrangement zijn langs drie perspectieven (natuur en landbouw, mobiliteit energie en economie, en leefbare steden en regio’s) kansen en dillema’s uitgewerkt. Het werken aan een integrale, gebiedsgerichte aanpak die recht doet aan het karakter van de Achterhoek, is noodzakelijk om de grote opgaven en transities aan te kunnen voor een duurzame toekomst.

Wie zijn wij?

De regioteams hebben een bijzondere positie binnen onze organisatie. Je werkt uiteraard voor de algehele doelstellingen van de provincie, maar vanuit je team heb je een specifieke regio als aandachtsgebied. De regioteams bestaan uit een regiomanager, een regiosecretaris, twee andere programmamanagers en een ondersteuner. Het regioteam werkt nauw samen met diverse collega’s die verantwoordelijk zijn voor de verbinding met grote thema’s die voor de Achterhoek relevant zijn en met collega’s die zich bezig houden met gebiedsontwikkeling i.r.t uitvoering.  

Extern onderhoud je de contacten met de overheden, bedrijven en overige stakeholders in de betreffende regio en intern werk je veelvuldig samen met je collega programmamanagers in het team, de programmamanagers van de overige regioteams, de projectgroep omgevingsgericht werken, het afstemmingsoverleg omgevingsgericht werken en de diverse thema programma’s. Uiteindelijk zorg je voor het realiseren van de lange termijn belangen van de provincie binnen de regio.

Wat bieden wij jou?

Provincie Gelderland is een aantrekkelijke werkgever met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Voor de functie van programmamanager verdien je op basis van een 36-urige werkweek minimaal €4.466,- en maximaal €6.323,- (salarisschaal 12) afhankelijk van opleiding en werkervaring. Je beschikt over 4 weken vakantieverlof en hebt de mogelijkheid om compensatieverlof op te bouwen. Daarnaast heb je een persoonlijk ontwikkelbudget van € 5.000, een gezondheidsbudget van € 300,- en een Individueel Keuze Budget (IKB) van (22%) van het jaarsalaris. In het IKB is onder andere het vakantiegeld (8%) en een structurele eindejaarsuitkering (8,3%) opgenomen. Je bepaalt zelf of je een deel laat uitbetalen of dat je verlof koopt. Zo kan je maandelijks actief keuzes maken die passen bij je individuele behoeften.

De functie is onderdeel van de inrichting van de manier waarop wij Omgevingsgericht werken, die de komende tijd steeds verder in ons organisatie wordt ingebed. Daarom is de functie vooralsnog voor één jaar met uitzicht op een vast dienstverband.

Wie zoeken wij?

In de functie van programmamanager ben je sterk in het verbinden van inhoudelijke specialisten en gebiedsprocessen en ook netwerken gaat je goed af. Je maakt hierbij goede afwegingen en weet de verschillende belangen scherp te houden. Jij staat met één been binnen de provinciale organisatie en met één been buiten. Het spanningsveld wat hieruit voort kan komen is voor jou niet onbekend en door je open houding, oplossingsgerichtheid en samenwerkingsgerichtheid weet je dit zo goed als mogelijk te managen. Doordat je sterk bent in het verbinden weet je hoe de verschillende belangen en resultaten goed op elkaar afgestemd kunnen worden waardoor er een eindresultaat komt te staan waar alle partijen zich in kunnen vinden. Als laatste ben je resultaatgericht. Je bent in staat om een lange termijnvisie te vertalen naar korte termijn acties. Verder herken je jezelf in de volgende kwaliteiten:

 • Wo werk- en denkniveau en relevante ervaring wat passend is bij deze functie.
 • Ervaring met werken in complexe processen en/of projecten in of met het publieke domein.
 • Bij voorkeur ervaring met gebiedsontwikkeling of grote projecten samen met partners in het fysieke domein.
 • Goede kennis van bedrijfsvoering en procesregie.
 • Door opgedane ervaring in staat om collega’s te begeleiden en beschik je over leiderschapskwaliteiten.

Waar kom je te werken?

Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1.500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en veilig te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en partijen. 

Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals bijvoorbeeld energietransitie, woningbouw, mobiliteit, natuur of milieu. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol.

Hoe solliciteer je?

Ben jij enthousiast na het lezen van deze vacature en wil je werken bij een professionele organisatie met de samenleving als inspiratiebron? Reageer dan voor 25 april via de sollicitatiebutton. 

Op dit moment zoeken wij in meerdere regio’s een programmamanager. Naast deze vacature ook interesse in een andere regio? Voel je vrij je voorkeuren te benoemen in je motivatiebrief.

Een VOG maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Heb je nog vragen?

Neem voor meer informatie over deze vacature contact op met Natasha Groot (regiomanager), via 0652802032 of n.groot@gelderland.nl.

Vragen over je sollicitatie of over het werken bij de provincie Gelderland? Neem dan contact op met Sven Boogaard (recruiter), via 0652800475 of s.boogaard@gelderland.nl.

We horen graag van je!

Inclusiviteit en diversiteit vinden we heel belangrijk. We staan voor een inclusieve organisatie, waarin iedereen zich veilig en thuis voelt, ongeacht afkomst, gender, seksuele oriëntatie, religie, leeftijd, sociaaleconomische achtergrond of afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom nodigen we iedereen uit om te solliciteren die zich herkent in het bovenstaande vacatureprofiel.

Meer weten over werken bij provincie Gelderland? Bekijk dan onze website:  https://www.gelderland.nl/themas/organisatie/werken-bij-de-provincie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Regisseur hernieuwbare energie

Wat ga je doen?

Hernieuwbare energie is een belangrijke manier om bij te dragen aan het klimaatakkoord van Parijs. Richting 2030 en 2050 moet het aandeel hernieuwbare energie in Gelderland verder groeien. Wind- en zonne-energie spelen hierin een belangrijke rol. De provincie faciliteert alle stakeholders door inhoudelijke en procesmatige ondersteuning.  

De Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 is in 2021 in elk van de zes Gelderse RES-regio’s vastgesteld. Richting een eventuele herijking van de RES’en worden deze plannen verder uitgewerkt. De regisseur Hernieuwbare Energie heeft een aanjagende rol bij de uitvoering van de RES’en 1.0. Daarbij ligt de focus voornamelijk op het proces voor windenergie. Veelal worden de ruimtelijke procedures door gemeenten uitgevoerd en breng jij als regisseur de provinciale belangen in. Als de ruimtelijke procedure door de provincie wordt opgepakt blijf je nauw aangehaakt bij het (politieke besluitvormings)proces. Daarnaast heb je de volgende taken:

 • Bevorderen draagvlak/acceptatie van stakeholders en ondersteunen met kennis, zorg voor financiën en het verkrijgen van voldoende politiek en maatschappelijk draagvlak.
 • Intern afstemmen met andere teams, zoals Natuur & Landschap, Vergunningverlening, Juridische Zaken en Ruimte (planbegeleiding).
 • Zorgen voor een afgewogen beeld van de integrale inbreng van de provinciale belangen. Multidisciplinair en integraal werken zijn belangrijke begrippen voor de werkzaamheden. 
 • Uitvoeren van projecten binnen de gehele Energietransitie. Te denken valt aan projecten voor het energienetwerk, netcongestie en off grid-oplossingen, raakvlakken met ecologische doelen, projecten in samenwerking met het Rijk etc.  
 • Input leveren voor eenduidig beleid in de provinciale Omgevingsvisie en Omgevingsverordening. Je draagt eraan bij dat het hernieuwbare energiebeleid past bij de omvang van de doelen voor 2030 en 2050.   
 • Kansen en dilemma’s signaleren vanuit gemeenten en andere provinciale programma’s en deze vertalen naar input voor provinciale inzet en besluitvorming.  

Daarnaast draag je bij aan de totstandkoming van eventuele herijking van de RES’en. Inzet daarbij is dat bij een herijking zoveel mogelijk van het provinciale belang wordt verwezenlijkt met zoveel mogelijk draagvlak bij de externe partners. Door deelname aan het kernteam RES zorg je ervoor dat de collega’s die in onze regioteams aan de RES’en werken weten wat wel en niet mogelijk is.

Wie zijn wij?

Je draait mee in het cluster Energie en Ruimte binnen het themateam Energietransitie. Hierin werk je samen met 22 collega’s. Het cluster Energie en Ruimte houdt zich bezig met wind, zon, waterkracht en de Regionale Energie Strategieën (RES’en). Voor windenergie ben jij verantwoordelijk voor interne en externe samenwerking voor initiatieven binnen jouw regio’s.  
 
Je stemt voor windenergie af met de coördinator windenergie. De coördinator heeft het totaaloverzicht op dit onderwerp over de provincie, heeft vergaande inhoudelijke kennis en is verantwoordelijk voor het windbeleid. Jullie laten hetzelfde geluid horen, zowel binnen als buiten de organisatie.  
 
Daarbij ben je dé ingang bij de provincie voor vragen over windenergie voor de regio’s waar je je mee bezig houdt. De regio’s zijn verdeeld over jou en de coördinator windenergie. Je houdt zicht op wat er op dit onderwerp binnen deze regio’s én jouw projecten gebeurt en werkt zowel van ‘buiten naar binnen’ als van ‘binnen naar buiten’. 
 
Voor overige projecten ben jij verantwoordelijk voor een goede koppeling met de energietransitiedoelen en specifiek de RES-doelen. Je hebt nauw contact met de RES-coördinator, de coördinator windenergie en de collega’s die in onze regioteams aan de RES werken. De collega’s in de regioteams zijn het eerste aanspreekpunt voor de RES voor hun regio, zowel intern als extern. 

Wat bieden wij jou?

Provincie Gelderland is een aantrekkelijke werkgever met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Voor de functie van Regisseur hernieuwbare energie verdien je op basis van een 36-urige werkweek minimaal € 3.935,- en maximaal € 5.564,- (salarisschaal 11) afhankelijk van opleiding en werkervaring. Je beschikt over 4 weken vakantieverlof en hebt de mogelijkheid om extra verlof op te bouwen. Daarnaast heb je een persoonlijk ontwikkelbudget van € 5.000, een gezondheidsbudget van € 300,- en een Individueel Keuze Budget (IKB) van (22%) van het jaarsalaris. In het IKB is onder andere het vakantiegeld (8%) en een structurele eindejaarsuitkering (8,3%) opgenomen. Je bepaalt zelf of je een deel laat uitbetalen of dat je verlof koopt. Zo kan je maandelijks actief keuzes maken die passen bij je individuele behoeften.

De functie is voor de duur van één jaar met zicht op een langdurig dienstverband.

Wie zoeken wij?

Als Regisseur hernieuwbare energie ben je een sterke verbinder die zich door een goed analytisch vermogen snel de benodigde informatie eigen maakt. Ook ben je in staat om mee te denken over complexe vraagstukken die meerdere provinciale ambities raken. Je weet daarbij de brug te slaan tussen strategie en uitvoering. Integraal werken heb je hoog in het vaandel staan. Je herkent jezelf ook in de volgende kenmerken: 

 • Affiniteit met energietransitie, ruimtelijke ordening, natuur en landschap en vergunningverlening. Je durft kritisch te zijn en hebt overtuigingskracht. 
 • Ervaring als projectleider en procesbegeleider op Hbo+ werk- en denkniveau, en beschikking over sterke mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
 • Oog voor de belangen van verschillende partijen en zoekt daarin verbinding.
 • Bestuurlijk en politiek uitermate sensitief. Dit vanwege de bijzonder grote (media) aandacht voor de uitvoering van de RES’en en windenergie in het bijzonder.
 • De energietransitie ligt gevoelig. Je bent bestand tegen zowel interne als externe druk, hebt een lange adem en kunt goed omgaan met kritiek. Je bent in staat een verhaal behapbaar te maken

Waar kom je te werken?

Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1.500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en veilig te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en partijen. Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals bijvoorbeeld energietransitie, woningbouw, mobiliteit, natuur of milieu. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol.

Hoe solliciteer je?

Ben jij enthousiast na het lezen van deze vacature en wil je werken bij een professionele organisatie met de samenleving als inspiratiebron? Reageer dan voor 17 april via de sollicitatiebutton. De sollicitatiegesprekken staan gepland op dinsdagmorgen 23 april.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt onderdeel uit de sollicitatieprocedure.

Heb je nog vragen?

Neem voor meer informatie over deze vacature contact op met Ivo van Es (clustercoördinator), via 026-359 9085 of i.van.es@gelderland.nl. Vragen over je sollicitatie of over het werken bij de provincie Gelderland? Neem dan contact op met Rutger Bal (recruiter), via 06-52801851 of r.bal@gelderland.nl. We horen graag van je! 

Inclusiviteit en diversiteit vinden we heel belangrijk. We staan voor een inclusieve organisatie, waarin iedereen zich veilig en thuis voelt, ongeacht afkomst, gender, seksuele oriëntatie, religie, leeftijd, sociaaleconomische achtergrond of afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom nodigen we iedereen uit om te solliciteren die zich herkent in het bovenstaande vacatureprofiel.

Meer weten over werken bij provincie Gelderland? Bekijk dan onze website:  https://www.gelderland.nl/themas/organisatie/werken-bij-de-provincie 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Junior juridisch planoloog

Wat ga je doen?

In deze functie ben je medeverantwoordelijk voor de juridische toestemmingen die nodig zijn om provinciale projecten en gebiedsontwikkelingen te realiseren. De ene keer is de provincie initiatiefnemer in deze projecten en de andere keer heeft de provincie bevoegd gezag.

De gebiedsontwikkelingsprojecten kenmerken zich door een integrale aanpak en zijn van regionaal belang. In veel van onze projecten komen opgaven op het gebied van leefbaarheid, mobiliteit, industrie, woningbouw, landbouw, natuur, water en klimaat samen. Dit vraagt om samenwerking met diverse (semi) overheden, zoals Rijkswaterstaat, gemeenten of ProRail en verschillende programma’s binnen de provincie. Hierbij staan de opgaven in een gebied centraal.

In verschillende fases ben je betrokken. Je denkt na over welk instrument past bij de opgaven en je zorgt samen met een ervaren juridisch planoloog voor een projectbesluit en daaraan ten grondslag liggende onderzoeken. De rapportages beoordeel je en bij diverse specialisteren vraag je hierbij om advies. Je verzorgt de wettelijke procedures, de besluitvorming en stemt dit af met interne en externe partners.

Een gemiddelde dag kan er voor jou als volgt uitzien:

 • Beantwoorden van zienswijzen die zijn ingediend op een projectbesluit om een provinciale weg te verbreden.
 • Adviseren om een projectbesluit te gaan opstellen voor een integrale gebiedsontwikkeling waar meerdere doelen samen komen van het Rijk, provincie en meerdere gemeenten.
 • Afstemmen met adviesbureaus wat er in het projectbesluit moet komen.
 • Beoordelen of een projectbesluit voor een gebiedsontwikkeling voldoet aan de kaders van de Omgevingswet.
 • Afstemmen met het adviesbureau en de verschillende specialisten of de onderzoeken voldoen en je vertaalt dit door naar eventuele eisen in het projectbesluit.  

Binnen Gebiedsontwikkeling & Uitvoering werkt het team Omgeving aan de realisering van maatschappelijk gewenste ruimtelijke projecten, waarbij provinciale belangen in bovenlokale ontwikkelingsprojecten aan de orde zijn. Hierbij wordt gewerkt volgens een interne metrokaart en de Aanpak Gebiedsontwikkeling en de werkwijze is gebaseerd op het Integraal Projectmanagement Model (IPM). 

Wie zijn wij?

Je werkt binnen de afdeling Gebiedsontwikkeling en Uitvoering. Wij maken projecten in de fysieke leefomgeving mogelijk. Zo werken wij aan inpassingsplannen voor Eerbeek Loenen (Eerbeek Loenen 2030), projectbesluiten voor de integrale gebiedsontwikkeling Rivierklimaatpark (Rivierklimaatpark IJsselpoort | Rivierklimaatpark IJsselpoort), een inpassingsplan voor Windpark Horst en Telgt (Windpark Horst en Telgt (gelderland.nl) of een inpassingsplan voor Beter Bereikbaar Wageningen (Beter bereikbaar Wageningen (gelderland.nl).  

Binnen deze afdeling ga je aan de slag binnen het team Omgeving. In dit team werken juridisch planologen, juridisch ecologen en omgevingsmanagers. Dit is een hecht team waar driewekelijks overleg plaats vindt en waar we gezamenlijk onder andere werken aan de implementatie van de Omgevingswet.

Daarnaast werk je nauw samen met projectleiders en verschillende specialisten op het gebied van bijvoorbeeld natuur, hydrologie, bodem, geluid of archeologie. Dit doen we met name in multidisciplinaire projectteams. Deze teams bestaan naast provinciale medewerkers ook uit medewerkers van partners binnen de betreffende gebiedsontwikkeling, zoals gemeenten, waterschappen, regionale uitvoeringsdiensten of Rijkswaterstaat.

Jij draagt de deelverantwoordelijkheid voor de procedures en vaststelling van milieueffectrapportages, projectbesluiten, eventueel de benodigde vergunningen en daaraan ten grondslag liggende onderzoeken. In dat kader zorg je voor een backoffice om de kwaliteit van de onderzoeken te kunnen waarborgen. Je bent naast je deelverantwoordelijkheid samen met anderen in het team ook verantwoordelijk voor het te behalen projectresultaat.

Citaat van collega Janice: ‘Bij de provincie werk je als juridisch planoloog aan grootschalige ruimtelijke projecten binnen Gelderland in multidisciplinaire teams. De ene dag werk je aan infrastructuur en de andere dag aan een natuurproject. Dat maakt het werk divers en uitdagend. Bij elke opgave spelen er andere vraagstukken. Hierbij schakel je steeds tussen het team, specialisten op bijvoorbeeld het gebied van natuur, bodem, geluid en archeologie, het adviesbureau dat het projectbesluit opstelt en de wensen vanuit de omgeving.” 

Wat bieden wij jou?

Provincie Gelderland is een aantrekkelijke werkgever met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Voor de functie van Juridisch planoloog verdien je op basis van een 36-urige werkweek minimaal €3.385,- en maximaal €4.778,- (salarisschaal 10) afhankelijk van opleiding en werkervaring. Je beschikt over 4 weken vakantieverlof en hebt de mogelijkheid om compensatieverlof op te bouwen. Daarnaast heb je een persoonlijk ontwikkelbudget van € 5.000, een gezondheidsbudget van € 300,- en een Individueel Keuze Budget (IKB) van (22%) van het jaarsalaris. In het IKB is onder andere het vakantiegeld (8%) en een structurele eindejaarsuitkering (8,3%) opgenomen. Je bepaalt zelf of je een deel laat uitbetalen of dat je verlof koopt. Zo kan je maandelijks actief keuzes maken die passen bij je individuele behoeften.

De functie is voor de duur van één jaar met zicht op een langdurig dienstverband. 

Wie zoeken wij?

We vinden het belangrijk dat je resultaat- en oplossingsgericht bent. Je durft vragen te stellen, mensen aan te spreken en draagt op eigen initiatief oplossingen aan. Communicatief ben je vaardig en ben je goed in staat om je in te leven in bestuurders op provinciaal en gemeentelijk niveau. Snel kunnen schakelen is voor jou vanzelfsprekend en daarbij beschik je over de nodige creativiteit en nieuwsgierigheid. Verder herken je jezelf in de volgende kwaliteiten:

 • Kennis van ruimtelijke ordening, het ruimtelijk bestuursrecht/omgevingsrecht en bestuurlijke besluitvormingsprocessen is een wens.
 • Het is prettig als je kennis hebt op het gebied van milieu, natuur, bodem en water of anders in staat dit snel eigen te maken.
 • Passie voor gebiedsontwikkeling en het realiseren van ruimtelijke projecten.

Voldoe je nog niet aan de omschrijving, maar ben je super enthousiast en om allerlei andere redenen harstikke geschikt? Ook dan gaan we graag met je in gesprek om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.

Waar kom je te werken?

Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1.500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en veilig te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en partijen. 

Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals bijvoorbeeld energietransitie, woningbouw, mobiliteit, natuur of milieu. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol.

Hoe solliciteer je?

Ben jij enthousiast na het lezen van deze vacature en wil je werken bij een professionele organisatie met de samenleving als inspiratiebron? Reageer dan voor 17 april via de sollicitatiebutton. De sollicitatiegesprekken staan gepland op 24 april in de middag.

Een VOG maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Heb je nog vragen?

Neem voor meer informatie over deze vacature contact op met Paul Klaassens (teammanager), via 0652801935 of p.klaassens@gelderland.nl.   

Vragen over je sollicitatie of over het werken bij de provincie Gelderland? Neem dan contact op met Sven Boogaard (recruiter), via 0652800475 of s.boogaard@gelderland.nl.

We horen graag van je!

Inclusiviteit en diversiteit vinden we heel belangrijk. We staan voor een inclusieve organisatie, waarin iedereen zich veilig en thuis voelt, ongeacht afkomst, gender, seksuele oriëntatie, religie, leeftijd, sociaaleconomische achtergrond of afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom nodigen we iedereen uit om te solliciteren die zich herkent in het bovenstaande vacatureprofiel.

Meer weten over werken bij provincie Gelderland? Bekijk dan onze website:  https://www.gelderland.nl/themas/organisatie/werken-bij-de-provincie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Juridisch planoloog

Wat ga je doen?

In de functie van juridisch planoloog ben je van A tot Z verantwoordelijk voor de juridische toestemmingen die nodig zijn om provinciale projecten en gebiedsontwikkelingen te realiseren. De ene keer is de provincie initiatiefnemer in deze projecten en de andere keer heeft de provincie bevoegd gezag.

De gebiedsontwikkelingsprojecten kenmerken zich door een integrale aanpak en zijn van regionaal belang. In veel van onze projecten komen opgaven op het gebied van leefbaarheid, mobiliteit, industrie, woningbouw, landbouw, natuur, water en klimaat samen. Dit vraagt om samenwerking met diverse (semi) overheden, zoals Rijkswaterstaat, gemeenten of ProRail en verschillende programma’s binnen de provincie. Hierbij staan de opgaven in een gebied centraal.

In verschillende fases ben je betrokken. Je denkt na over welk instrument past bij de opgaven en je zorgt vervolgens voor een projectbesluit en daaraan ten grondslag liggende onderzoeken. De rapportages beoordeel je en bij diverse specialisteren vraag je hierbij om advies. Je verzorgt de wettelijke procedures, de besluitvorming en stemt dit af met interne en externe partners.

Een gemiddelde dag kan er voor jou als volgt uitzien:

 • Beantwoorden van zienswijzen die zijn ingediend op een projectbesluit om een provinciale weg te verbreden.
 • Adviseren van de gedeputeerde om een projectbesluit te gaan opstellen voor een integrale gebiedsontwikkeling waar meerdere doelen samen komen van het Rijk, provincie en meerdere gemeenten.
 • Bedenken van een goede strategie om de vergunningen aan te vragen die nodig zijn voor de uitvoering van een natuurontwikkelingsproject. Hierbij coördineer je vervolgens de procedure en stem je af met verschillende bevoegde gezagen.
 • Afstemmen met adviesbureaus wat er in het projectbesluit moet komen.
 • Beoordelen of een projectbesluit voor een gebiedsontwikkeling voldoet aan de kaders van de Omgevingswet.
 • Afstemmen met het adviesbureau en de verschillende specialisten of de onderzoeken voldoen en je vertaalt dit door naar eventuele eisen in het projectbesluit.
 • Samen met de ecoloog en projectleider bedenk je voor jouw project een oplossing voor het stikstofvraagstuk. 

Binnen Gebiedsontwikkeling & Uitvoering werkt het team Omgeving aan de realisering van maatschappelijk gewenste ruimtelijke projecten, waarbij provinciale belangen in bovenlokale ontwikkelingsprojecten aan de orde zijn. Hierbij wordt gewerkt volgens een interne metrokaart en de Aanpak Gebiedsontwikkeling en de werkwijze is gebaseerd op het Integraal Projectmanagement Model (IPM). 

Wie zijn wij?

Je werkt binnen de afdeling Gebiedsontwikkeling en Uitvoering. Wij maken projecten in de fysieke leefomgeving mogelijk. Zo werken wij aan inpassingsplannen voor Eerbeek Loenen (Eerbeek Loenen 2030), projectbesluiten voor de integrale gebiedsontwikkeling Rivierklimaatpark (Rivierklimaatpark IJsselpoort | Rivierklimaatpark IJsselpoort), een inpassingsplan voor Windpark Horst en Telgt (Windpark Horst en Telgt (gelderland.nl) of een inpassingsplan voor Beter Bereikbaar Wageningen (Beter bereikbaar Wageningen (gelderland.nl).  

Binnen deze afdeling ga je aan de slag binnen het team Omgeving. In dit team werken juridisch planologen, juridisch ecologen en omgevingsmanagers. Dit is een hecht team waar driewekelijks overleg plaats vindt en waar we gezamenlijk onder andere werken aan de implementatie van de Omgevingswet.

Daarnaast werk je nauw samen met projectleiders en verschillende specialisten op het gebied van bijvoorbeeld natuur, hydrologie, bodem, geluid of archeologie. Dit doen we met name in multidisciplinaire projectteams. Deze teams bestaan naast provinciale medewerkers ook uit medewerkers van partners binnen de betreffende gebiedsontwikkeling, zoals gemeenten, waterschappen, regionale uitvoeringsdiensten of Rijkswaterstaat.

Jij draagt de deelverantwoordelijkheid voor de procedures en vaststelling van milieueffectrapportages, projectbesluiten, eventueel de benodigde vergunningen en daaraan ten grondslag liggende onderzoeken. In dat kader zorg je voor een backoffice om de kwaliteit van de onderzoeken te kunnen waarborgen. Je bent naast je deelverantwoordelijkheid samen met anderen in het team ook verantwoordelijk voor het te behalen projectresultaat. Hetzelfde geldt voor de coördinatie op basis van de Omgevingswet.  

Citaat van collega Janice: ‘Bij de provincie werk je als juridisch planoloog aan grootschalige ruimtelijke projecten binnen Gelderland in multidisciplinaire teams. De ene dag werk je aan infrastructuur en de andere dag aan een natuurproject. Dat maakt het werk divers en uitdagend. Bij elke opgave spelen er andere vraagstukken. Hierbij schakel je steeds tussen het team, specialisten op bijvoorbeeld het gebied van natuur, bodem, geluid en archeologie, het adviesbureau dat het projectbesluit opstelt en de wensen vanuit de omgeving.” 

Wat bieden wij jou?

Provincie Gelderland is een aantrekkelijke werkgever met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Voor de functie van Juridisch planoloog verdien je op basis van een 36-urige werkweek minimaal €3.935,- en maximaal €5.564,- (salarisschaal 11) afhankelijk van opleiding en werkervaring. Je beschikt over 4 weken vakantieverlof en hebt de mogelijkheid om compensatieverlof op te bouwen. Daarnaast heb je een persoonlijk ontwikkelbudget van € 5.000, een gezondheidsbudget van € 300,- en een Individueel Keuze Budget (IKB) van (22%) van het jaarsalaris. In het IKB is onder andere het vakantiegeld (8%) en een structurele eindejaarsuitkering (8,3%) opgenomen. Je bepaalt zelf of je een deel laat uitbetalen of dat je verlof koopt. Zo kan je maandelijks actief keuzes maken die passen bij je individuele behoeften.

De functie is voor de duur van één jaar met zicht op een langdurig dienstverband. 

Wie zoeken wij?

We vinden het belangrijk dat je resultaat- en oplossingsgericht bent. Je durft vragen te stellen, mensen aan te spreken en draagt op eigen initiatief oplossingen aan. Communicatief ben je vaardig en ben je goed in staat om je in te leven in bestuurders op provinciaal en gemeentelijk niveau. Snel kunnen schakelen is voor jou vanzelfsprekend en daarbij beschik je over de nodige creativiteit en nieuwsgierigheid. Verder herken je jezelf in de volgende kwaliteiten:

 • Goede kennis van ruimtelijke ordening, het ruimtelijk bestuursrecht/omgevingsrecht en bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
 • Het is prettig als je kennis hebt op het gebied van milieu, natuur, bodem en water of anders in staat dit snel eigen te maken.
 • Passie voor gebiedsontwikkeling en het realiseren van ruimtelijke projecten.
 • Ervaringen met de coördinatie van vergunningen is een pré.

Waar kom je te werken?

Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1.500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en veilig te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en partijen. 

Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals bijvoorbeeld energietransitie, woningbouw, mobiliteit, natuur of milieu. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol.

Hoe solliciteer je?

Ben jij enthousiast na het lezen van deze vacature en wil je werken bij een professionele organisatie met de samenleving als inspiratiebron? Reageer dan voor 17 april via de sollicitatiebutton. De sollicitatiegesprekken staan gepland op 22 april in de middag.

Een VOG maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Heb je nog vragen?

Neem voor meer informatie over deze vacature contact op met Paul Klaassens (teammanager), via 0652801935 of p.klaassens@gelderland.nl.   

Vragen over je sollicitatie of over het werken bij de provincie Gelderland? Neem dan contact op met Sven Boogaard (recruiter), via 0652800475 of s.boogaard@gelderland.nl.

We horen graag van je!

Inclusiviteit en diversiteit vinden we heel belangrijk. We staan voor een inclusieve organisatie, waarin iedereen zich veilig en thuis voelt, ongeacht afkomst, gender, seksuele oriëntatie, religie, leeftijd, sociaaleconomische achtergrond of afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom nodigen we iedereen uit om te solliciteren die zich herkent in het bovenstaande vacatureprofiel.

Meer weten over werken bij provincie Gelderland? Bekijk dan onze website:  https://www.gelderland.nl/themas/organisatie/werken-bij-de-provincie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Fiscalist

Wat ga je doen?

Binnen het team Financieel Beleid wordt gewerkt aan de financiële beleidsadvisering m.b.t. bestuursvoorstellen, de planning- en control cyclus (P&C), publieke en private verbonden partijen, treasury, risicomanagement, omgevingsdiensten, fiscale vraagstukken en diverse financiële instrumenten. Ook strategische financiële vraagstukken rondom o.a. het Provinciefonds, het provinciaal belastinggebied, de omgevingswet en stikstof spelen een belangrijke rol. In de functie van Fiscalist heb jij hier een belangrijke rol in en heb je onder andere de volgende taken en verantwoordelijkheden:

 • Optimaliseren van fiscale processen in lijn met de bevindingen uit het Taks Control Framework (TCF). Dit in samenwerking met collega’s uit de verschillende afdelingen die van belang zijn voor fiscale processen.
 • Opzetten en uitvoeren van steekproeven conform werkwijze van de Belastingdienst.
 • Opzetten en implementeren van interne beheersingsmaatregelen en waar nodig het begeleiden van collega’s hierbij.
 • Meewerken aan diverse (complexe) fiscale vraagstukken en hierbij de samenwerking opzoeken met onze extern fiscaal adviseur.
 • Waar nodig onderhoud je contact met de Belastingdienst in het teken van het Horizontaal Toezicht (HT).

Wie zijn wij?

Het team Financieel beleid is een van de vier teams van de afdeling Financiën. Naast dit team zijn er nog de teams:

 • Financiële Administratie en Beheer: administratie, beheer grootboek en functioneel beheer.
 • Business Planning en Control: financiële advisering maatschappelijke opgaven.
 • Inkoop: faciliteren aanbestedingsprocedures diensten en leveringen. 

Het team Financieel beleid bestaat uit circa 20 professionals die vanuit hun verschillende deskundigheid een bijdrage leveren in de advisering over bestuursvoorstellen. Doel hiervan is om tot een duidelijke en weloverwogen bestuurlijke besluitvorming te komen. Binnen dit team werk jij veelvuldig samen met twee andere fiscalisten en zijn jullie met elkaar verantwoordelijk voor de invulling van de genoemde werkzaamheden.

Wat bieden wij jou?

Provincie Gelderland is een aantrekkelijke werkgever met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Voor de functie van Fiscalist verdien je op basis van een 36-urige werkweek minimaal €4.466,- en maximaal €6.323,- (salarisschaal 12) afhankelijk van opleiding en werkervaring. Je beschikt over 4 weken vakantieverlof en hebt de mogelijkheid om compensatieverlof op te bouwen. Daarnaast heb je een persoonlijk ontwikkelbudget van € 5.000, een gezondheidsbudget van € 300,- en een Individueel Keuze Budget (IKB) van (22%) van het jaarsalaris. In het IKB is onder andere het vakantiegeld (8%) en een structurele eindejaarsuitkering (8,3%) opgenomen. Je bepaalt zelf of je een deel laat uitbetalen of dat je verlof koopt. Zo kan je maandelijks actief keuzes maken die passen bij je individuele behoeften.

De functie is voor de duur van één jaar met zicht op verlenging.

Wie zoeken wij?

Als persoon ben je een stevig gesprekspartner. Je bent in staat om op inhoud te schakelen met diverse partners. Je kunt hierbij denken aan politiek bestuurders, directie, management, collega’s van inhoudelijke afdelingen, externe partners en financiële experts. Je bent hierbij verbindend en in staat om relevante aandachtspunten vanuit verschillende invalshoeken bij complexe fiscale en financiële vraagstukken in beeld te brengen en deze te integreren in een gezamenlijke praktische oplossing. Daarbij geef je gevraagd en ongevraagd advies waar nodig. Als laatste heb je een flexibele instelling en weet je goed te werken onder (soms) hoge druk. Verder herken je jezelf in de volgende kwaliteiten:

 • Afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau.
 • Ruime ervaring als fiscalist/belastingadviseur, bij voorkeur binnen de non-profit sector.
 • Goede kennis van de fiscale regelgeving (tenminste BTW en/of loonheffingen: VpB in de non-profit sector is een pré) en deze kennis kun je vertalen naar je werk.
 • Ervaring met de doorontwikkeling van Horizontaal Toezicht is een pré.
 • In staat om te helpen met het opstellen en optimaliseren van fiscale processen en interne beheersingsmaatregelen.
 • Ervaring met signaleren van fiscale risico’s in de organisatie, binnen de bestaande fiscale processen.

Waar kom je te werken?

Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1.500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en veilig te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en partijen.

Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals bijvoorbeeld energietransitie, woningbouw, mobiliteit, natuur of milieu. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol.

Hoe solliciteer je?

Ben jij enthousiast na het lezen van deze vacature en wil je werken bij een professionele organisatie met de samenleving als inspiratiebron? Reageer dan voor 30 april via de sollicitatiebutton. 

Een VOG maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Heb je nog vragen?

Neem voor meer informatie over deze vacature contact op met Eric Peters (teammanager), via 026-3599965 of e.peters@gelderland.nl.

Vragen over je sollicitatie of over het werken bij de provincie Gelderland? Neem dan contact op met Sven Boogaard (recruiter), via 0652800475 of s.boogaard@gelderland.nl.

We horen graag van je!

Inclusiviteit en diversiteit vinden we heel belangrijk. We staan voor een inclusieve organisatie, waarin iedereen zich veilig en thuis voelt, ongeacht afkomst, gender, seksuele oriëntatie, religie, leeftijd, sociaaleconomische achtergrond of afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom nodigen we iedereen uit om te solliciteren die zich herkent in het bovenstaande vacatureprofiel.

Meer weten over werken bij provincie Gelderland? Bekijk dan onze website:  https://www.gelderland.nl/themas/organisatie/werken-bij-de-provincie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.